Noé napjai napjainkban 3/3. rész

Az özönvíz előtti istentelenségek felbukkanása az özönvíz után

Ha az özönvízben minden bukott angyaltól származó istentelenség elveszett, mert Noén és családján kívül senki nem élte túl a katasztrófát, hogyan lehetséges, hogy újra megjelentek ezek a cselekedetek és hogyan került felszínre újra ez az elveszettnek hitt ismeret. A Jubileumok könyve adja meg erre a választ:

És a huszonkilencedik jubileum idején, annak kezdetén, az első évhétben, Arpaksád feleséget vett maga mellé, akinek neve Raszú’eja volt, Szúszánnak, Elám fiának a lánya, és ő fiút szült neki ennek az évhétnek a harmadik évében, akit Káinam-nak nevezett el. És a fiú felnövekedett, és apja megtanította őt az írásra, és ez elindult, hogy keressen magának egy olyan területet, ahol várost alapíthat magának. És egy írást talált, amely még a régiek véstek kőbe, és elolvasta a leírottakat, és lemásolta magának, amivel vétket követett el; mert abban az Őrangyalok tanításai voltak, arról, hogy miként figyelték a nap és a hold és a csillagok állásait, hogy azok jeleiből jósoljonak. És leírta ezeket, de nem árult el semmit mindebből, mert félt Noénak erről beszélni, nehogy az haragra gerjedjen rá miatta. (Jub. 8,1-4)

Arpaksád egyik fia találta meg egy kőtáblára írva, és tette el magának a Vigyázók tanításait. Ehhez számoljuk még hozzá, hogy a megölt óriások szellemei is jelen voltak, akik már akkor kezdték gyötörni az embereket.

És ennek a jubileumnak a harmadik (év)hetében kezdték a tisztátalan szellemek félrevezetni Noé fiainak gyermekeit, hogy bűnbe vigyék, és pusztítsák őket. És Noé fiai apjukhoz, Noéhoz mentek, és beszámoltak neki a démonokról, amelyek félrevezették és elvakították és pusztították fiainak fiait. És imádkozott az ő Ura és Istene előtt, eképpen: ‘Minden szellem és test Istene, aki könyörülettel voltál irántam, és megmentettél engemet és fiaimat az özönvíz vizeitől, és nem hagytad, hogy elpusztuljak, ahogyan azt tetted a kárhozat gyermekeivel; mert kegyelmed nagy volt irántam, és könyörületed nagy volt a lelkem iránt; legyen hát kegyelmed a fiaimon, és ne uralkodjanak felettük gonosz szellemek, nehogy elpusztitsák őket a föld színéről. Hanem áldj meg engem és fiaimat, hogy növekedjünk és sokasodjunk és betölthessük a földet. És Te tudod, hogy a Te Vigyázóid, ezen szellemek atyái mit tettek az én napjaimban: és ami ezeket a szellemeket illeti, amik most élnek: Óh Istenem, börtönözd be és tartsd őket elzárva a kárhoztatás helyén, és ne engedd, hogy romlást okozzanak a te szolgád fiain; mert ezek megátalkodottan ellenségesek és pusztításra rendeltettek. (Jub. 10,1-5)

Tovább olvasva ezt a fejezetet, megtudjuk, hogy az angyalok adtak az embereknek eszközöket arra, hogy meg tudjanak szabadulni ezeknek a gonosz szellemeknek a befolyásától. Ezek szerint, amikor olvassuk az Apostolok Cselekedeteiben, hogy voltak lézengő ördögűzők (ApCsel19,13), akkor megérthetjük, hogy hogyan tudták ezt csinálni Jézus nevének hatalma nélkül.

Az első részben említetttem, hogy vissza fogunk térni arra, hogy az angyalok, akik lejöttek az emberek lányaihoz, azok hetven generációra lettek megkötözve, majd lettek elengedve. A Zsoltárok könyvéből tudhatjuk, hogy az Úrnál mennyi idő lehet egy generáció:

A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradság, amely gyorsan tovatűnik, mintha repülnénk. (Zsolt 90,10)

Ennek megfelelően kb. 70 év egy generáció. A történelemből látható is, hogy körülbelül mikorra lett vége, és lettek elengedve az angyalok. Véleményem szerint a reneszánsz kezdete már az ő tevékenységükre utal. Felismerhető az ősi hitetés — „olyanok lesztek mint az Isten(1Móz 3,5) Akkor terjed el az idealista emberábrázolás, kerül az ember a művészetek középpontjába, és ezzel egyidejűleg kerül ki Isten onnan. Kicsivel később megjelenik a felvilágosodás is, amely kimondja, hogy nincs Isten és az ember a legfőbb forrása a tudásnak. A morbid ebben az, hogy éppen egy olyan háttérből jön ez a sugallat, aki nem ember, csak elhiteti az emberrel, hogy ő mindennek a csúcsa.

Az ember nehezen veszi be a változásokat, ezért a nagy változásokat kis lépésekben és hosszabb idő alatt lehet megtenni. Különösen igaz ez, ha az egész emberiséget érinti a változás. A szellemi forradalmat követte az ipari forradalom, majd a technológiai, és ma már újra a biológiai forradalmat éljük. Ezzel elérkeztünk oda, ahonnan indultunk. Noé napjaihoz napjainkban.

Noé napjainak jellemzői napjainkban

Jézus szavait hallva, békésnek tűnhet az az időszak, amikorra az Ő visszajövetelét várhatjuk. Két példát is említ. Noé napjait, és Lót napjait.

Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába ment. És nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz és mindnyájukat elragadta: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. (Mt 24,37-39)

Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; De amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett: Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik. (Lk 17,28-30)

Most, az előzményeket ismerve gondolkodjunk el egy picit. Az óriások időszaka megközelítőleg 1000 év. Ebből Noé ideje 600 év. Noé nevének jelentése egyébként a Váradi-Károli Biblia függelékében található nevek jelentéseinek magyarázatában, mint szünet, megnyugvás szerepel. Noé szülei már várták a megnyugvást. Igen viharosak voltak a mindennapok akkoriban. A sokadik generációs óriások zaklatták folyamatosan az embereket. Nem lehetett tudni, hogy mikor bukkan fel egy olyan lény, amit azelőtt még sohasem láttak. Valamilyen ember-óriás, vagy ember-állat hibrid. Az arra jövő idegentől is félni kellett, mert mindenre képesek voltak az emberek is, és egyszerűen elvették a másiktól azt, ami nekik kellett. De ahogyan Noé szülei is házasodtak, úgy más emberek is házasodtak. Az a szörnyűség, amit elképzelni is nehéz, az volt akkor már pár száz éve a mindennapok „természetes” rendje. Akik akkor születtek, azok nem ismertek más világot. Ezért ki merem mondani, hogy most sem a mainak megfelelő világot várjunk az Úr eljövetelének közeledtével. De mire is alapozom én ezt a kijelentést? Nézzük meg az élet néhány területét, de kezdjük Jézus szavaival:

Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. (Mt 24,21)

Jézus állítása szerint olyan nagy lesz a nyomorúság, amilyenhez még Noé napjainak keserves emberi élete sem lesz fogható. Már most kezdenek kirajzolódni Noé napjainak jellegzetességei, ahogyan újra meg fognak történni. Vegük sorra az emberi civilizáció területeit Noé idejének jellemzói szerint.

Génmanipuláció

Ma, 2016-ban, kimondták, hogy még kb. 20 év kell, és akkor már elő tudnak állítani genetikailag megtervezett embereket. (Állításuk szerint) elkészültek az ember géntérképével, és már tudják „kapcsolgatni” a DNS-ben a kódokat annak megfelelően, hogy mit szeretnének a végeredményben.

Ez még a történet szebb része, de már mindennaposak az ember állat hibridek is. Néhány cím:

2016 május 18.

Gyógymódok keresése, Tudósok olyan embriókat állítottak elő, amelyek egyszerre állatok és emberek

http://www.npr.org/sections/health-shots/2016/05/18/478212837/in-search-for-cures-scientists-create-embryos-that-are-both-animal-and-human

2013 augusztus 13.

Genetikai hibridek: ember-állat kísérletek

2012 május 7.

Félig birka, félig emberi embrió

http://www.borsonline.hu/20120507_felig_ember_felig_barany_csecsemo_szuletett

                2013 február 12.

                Az új emberi géntérkép

http://napielemozsia.hu/cikkek/az-uj-emberi-genterkep#.V7dS-aIpmMQ

Itt most igyekeztem magyar nyelven is elérhető forrásokat találni, de a nemzetközi sajtó tele van ehhez hasonló hírekkel. És ez még csak nem is a klónozás. Felismerjük Noé napjainak jellemzőjét? Az akkor test nélkül maradt óriások ma is, mint eddig az özönvíz óta mindig, test után vágyakoznak, hogy kiélhessék vágyaikat.

Gondolkodjunk el, hogy ma mekkora divatját éljük a szuperemberekről készült filmeknek. Ezek ma már nem sci-fi kategóriát jelentenek, mert a génmanipulációval már dolgoznak olyan szuper katonákon, akiknek emberfeletti (pontosabban állati) képességeik vannak. Újra benne járunk a Noé idejében lévő gyakorlatban, a fajok keresztezésében, amelyet Isten elítélt.

És még nem is beszéltünk a növények manipulációjáról,  Mert már növényekkel is keresztezik az emberi géneket.

Technológia

A Bibliából tudjuk, hogy a fenevad államában nem lehet adni venni (Jel.13,17), csak annak, akin a fenevad bélyege rajta lesz. Itt szerintem már nem is kell részletezni, hogy milyen technológiai felkészültségen áll ez a mai világ. Természetesen már ma adott minden szükséges technológia ennek bevezetésére. De ha szigorúan a Noé idejével összhangba hozható jelenségekre koncentrálunk, akkor is elmondhatjuk, hogy az ember-gép keresztezés is itt áll a küszöbön. Ezt ma transzhumanizmusnak hívják. 2045-re halhatatlanná akarják tenni az embert. (2045.com) De már vannak olyan nyilatkozatok is, hogy egy átlagos polgár 5 évnyi internetes forgalma le van tárolva. Ebben benne vannak az úgynevezett közösségi oldalakon megosztott képeink, élményeink, egy szóval az életünk, hogy kivel, mikor, hol jártunk, mit csináltunk, stb. Ezeknek már megvannak a digitális nyomai.

A technológia negatív oldalán pedig ott van a sok ipari szemét, és az olyan tevékenységek, mint a mesterséges légszennyezés, a termőföld mérgezése (lásd kémiai csíkok az égen – chemtrail).

2015 Január 1.

Microsoft élő sejtekben tárol digitális adatokat

https://www.microsoft.com/en-us/research/project/dna-storage/

Vallás

Szintén a Jelenések könyvéből tudjuk, hogy lesz egy világvallás, és mindenkinek le kellene borulnia a fenevad előtt (Jel. 13,15). Ahogyan már többször elmítettük ebben a blogban is, hogy már a Bibliák is ott tartanak, hogy illeszkedjenek az ökumenizmusba. A fő vallások, ahogyan a kereszténység is, várnak még egy megváltó eljövetelére. Ezt a megváltót mossák egybe a vallások között, és még a New Age filozófiát is mellé gyúrják. De a földönkívülieknek is nagy szerepet szánnak, ennek az új vallásnak a keretein belül. (Csak ne az élő Istenhez menjen az ember.) Nem csak a nyugati civilizációból vannak UFÓ élmények, hanem muszlimokat is visznek, és azok iszlám prófétákkal találkoznak. Még ateistákat is visznek az UFÓk, akik ettől nem a mi Istenünkben, de más istenben hisznek már. De hogy jön ez Noé napjaihoz? Akkor sem volt emlékezet az igaz Istenről. Nem tudom, hogy kit imádhattak, de mivel Istentelenül cselekedtek, ezért bizonyosan nem imádták a mi Istenünket, Jézusnak Atyját.

Általános anarchia

Elég a napi híreket megnéznünk. Az öntörvényűség egyre elharapózik, különösen Amerikában már egyre hamarabb nyúlnak a fegyverekhez, mint megoldáshoz. Növekszik a rendőrség beavatkozásainak száma, amikor már rohamruhában jelennek meg a tüntető emberek előtt. Az állam egyre joban beleavatkozik a magánemberek életébe. Ne kábítsanak el a biztonság ígéretével minket, mert Pál írja: Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekülnek. (1Thessz 5,3)

A biztonságért sokan odaadják a szabadságukat. Ezért van ma oly sok mesterséges káosz, hogy utána a megmentő elhozhassa a világbékét. De ez nem Istentől lesz. A mi hitünk kizáró hit. Aki nem hiszi, hogy Jézus az Isten fia, aki hústestben megjelent, az hitünk szerint hazuggá tette az Istent, és ezért el fog veszni.

A bűn toleranciája

Egyre több olyan dolgot szentesít olyan emberi törvény, amelyre Isten azt mondta, hogy utálatos a szemei előtt. A kisebbségeknek kihirdetett tolerancia jegyében egyre több keresztényietlen törvény születik. Világszerte visszaszorul a szabad vallásgyakorlás a kereszténység hátrányára. Ma már az írott szerződésekben sem lehet bízni. Ha csak a bankok szerződéseire gondolunk, akkor ott intézményesített formában ment a törvénytelenség. Nem csak a köztörvényes bűnök terjednek, hanem az erkölcsi bűnök is, mint az önzés, önimádat. Ezeket még  média fel is korbácsolja. Egyre több erkölcstelenséget magyaráznak azzal, hogy ez benne van a génekben. Már az is felvetődött, hogy a pedofília is „normális”.

2014 Július 5.

A pedofilia természetes és normális a férfiaknak (angol nyelvű)

http://www.telegraph.co.uk/comment/10948796/Paedophilia-is-natural-and-normal-for-males.html

Amikor egyre több oszágban a családmodell már nem csak férfi/nő, hanem férfi/férfi vagy nő/nő is lehet, akkor az ilyen családból jövő gyerekeknek már teljesen természetes lesz az ilyen életforma. Ezzel a probléma többek között ott van, ahogyan egy bizonyságban hallottam, hogy egy ilyen kisfiú már nem tudta eldönteni, hogy ő igazán melyik nemhez vonzódik, vagy mindkét nemhez egyformán vonzódik.

Emberek életének feláldozása

Ha csak az egyre növekvő szegénységre és egyre gazdagabb gazdagokra gondolunk, akkor is láthatjuk, hogy egyre több olyan élet van, amelyik senkinek sem számít. A szegények egyre kevésbé tudják az igazukat megvédeni.  Egyre kevésbé tudják megvenni a jogi képviseletet, ezért a jogállamban a gazdagok le tudják uralni a szegényebbeket. Sok olyan gyógykészítmény van, amely nincs rendesen kitesztelve, és a mellékhatások miatt egyre többen szenvednek. Magyarországon is utána lehet keresni ezeknek a háttér információknak. Szándékosan nem írok konkrét forrásokat, hogy ne adjak senkinek nyílt támadási felületet.

A tőkének szabadon kell áramlania! Ezért folynak szinte teljes titokban a TTIP (amerikai-európai kereskedelmi és szabályozási egyezmény) tárgyalások is, amelynek az anyagába még európai parlamenti képviselők sem tekinthetnek bele. Nem számít, hogy ez az embereknek milyen károkat okoz. Ezzel a magánállamokat akarják a nemzetek fölötti hatalommal felruházni, és onnan akkor már szabad kezet kapnak a cégtulajdonosok, hogy az államok szintjén is bármit megtehessenek.

Az élet nem minden területét érintettem most, mert a lista nagyon hosszú lenne. A mesterségesen keltett gyűlölet hullámokkal, a szándékosan kirobbantott háborúkkal, az előre megtervezett  gazdasági válságokkal, a mesterségesen gyenge egészségüggyel, a folyamatosan gyengített oktatással, az egyre leplezetlenebb Luciferiánus és illuminati propagandával és szimbolikával, átjárók nyitásával más dimenziókba, és még sorolhatnám.

Összefoglalva. Ahogyan az özönvízet közvetlen megelőző életet láttuk, a mai világ rohamléptekben közeledik a felé a világ felé, amely Noé idejében volt. Annyival lesz nyomorúságosabb, hogy a fenevad bélyege miatt, már nem lehet élelemhez sem jutni, hanem az uralkodó réteg fog elosztani minden, az élethez szükséges dolgot. Ne legyünk naívak. Amit ma magunk körül látunk, annak igenis meg van a szellemi háttere, és ez a szellemi háttér egyre leplezetlenebbül tolakszik a nyilvánosság felé. A Sátán egyre türelmetlenebb. Egyre több film és relkámfilm készül olyan koncepcióban, amely új időszámítás kezdetét mutatja. Az Antikrisztus már nagyon meg akar születni, ha még nem született meg. A filmekben, és általában a szórakoztató ipar termékeiben, mint a propaganda élvonalában, egyre több az óriásokat pozitívan bemutató anyag (lásd Shrek). Az óriások el akarnak újra jönni, és saját testet akarnak maguknak. Ezért készítik elő az emberek szívét, hogy ők igazából jók.

Még nem említettem Dániel próféciáját, amikor elmondja Nabukodonozornak, hogy mit jelent az állókép, és a birodalmak hogyan jönnek sorban. A legutolsó birodalom, amelyet ledönt az Úr, a visszajövetelével, az egy cserép és vas keveréke(Dán.2,40-43). A cserép az egyértelműen az emberi alkotóelemet szimbolizálja. De a vas, az véleményem szerint, ma még megfejthetetlen. Lehet ember-gép, ember-szellemi lény, vagy ember és bármi más keveréke. Mivel az angyalok már nem vállalkoznak arra, hogy újra személyesen párosodjanak az emberekkel (az ezt korábban megtett angyalok büntetésének szörnyűsége miatt), ezért a gonosz erőknek, az embereket kell felbuzdítaniuk arra, hogy magukat keresztezzék más fajokkal. Egy klón teste, ha belegondolunk, akkor olyan, mint  bármely játékbaba műanyag teste, csak épp nem műanyagból van, hanem szerves. De azt senki sem tudja, hogy milyen lélek költözik bele. Tudva, hogy a démonok teljesen irányítani tudják az emberi testet, — és nem gondolnám, hogy Isten megáld élettel egy ilyen mű testet — akár egy démon is beköltözhet abba a születés előtt. Ezt a helyzetet, mármint a vas és cserép keveredését magyarázhatja meg nekünk két vers:

Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel. (Dán 2,43)

Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. (Jel 9,6)

Emberi rész mindenképp lesz az akkor élő lényekben, de valamiért hiába szeretnének meghalni, azt már nem tudnak. Valami ebben meg fogja akadályozni őket. Ez összefüggésben lehet az ember halhatatlanságát kereső projektekkel. Lehet, hogy ekkorra már a halhatatlanság lesz az, amellyel „megbélyegezik” magukat azok, akik elfogadják a fenevad bélyegét. Valószínűleg, ezt csak a legutolsó pillanatban fogjuk megérteni. Egy biztos, hiszen az Úr mondja, hogy rosszabb lesz, mint Noé idejében.