Mikor megnyílik az ég

Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek. (Lk 21,26)

Lesz az emberi történelemnek egy olyan pontja, amikor minden élő embert hatalmába fog keríteni a rettegés. Ezt ma nehéz elképzelni, mert a jelen és a múlt egyes katasztrófái vagy háborúi esetében, még világháborúk esetében is, voltak olyan részei a világnak ahol békésen élték mindennapjaikat. De az Úr visszajövetele előtt az események a földön élő minden emberre kihatással lesznek, és ezek közül az események közül lesz olyan, amely rettegésre késztet majd mindenkit. A mai társadalomban arra vagyunk „programozva”, hogy ezeket a katasztrófákat egyre közönyösebben fogadjuk, és megszokjuk. Ezért amikor az Úr haragjának poharai kiömlenek a földre (Jel.16.fejezet), azokat még egy ma élő áltagos ember is a környezetszennyezésnek tulajdonítja, vagy más emberi tevékenység által okozott természeti katasztrófának. Sajnos még keresztény körökben is van olyan tanítás, amely ennek az időszaknak az eseményeit „lehozza” a természeti szintre, és elveszi belőle Isten természetfeletti beavatkozását. Úgy állítva be mindezt, mintha csak az emberi tevékenység eredményei lennének. Ezért ne is csodálkozzunk azon, ha ezt azok is így látják, akik tagadják Isten létezését.

De nézzük meg közelebbről, hogy milyen események is lesznek azok, amelyek ilyen félelemre késztetik az embereket. János, amikor a Jelenések könyvének látomásait megkapta, akkor több helyszínen volt jelen. Volt a mennyei trónteremben (Jel.4,1-2), az égből nézett le a földre (Jel.7,1-2), a földön (Jel.10,1-10), és amikor a földről nézte az eget (Jel.12,1-2). Azt is a földről látja, amikor az ég megnyílik.

És láttam, hogy az ég megnyílt, és íme volt egy fehér ló, és aki azon ült, hivattatott Hűnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. (Jel 19,11)

Mielőtt azonban az ég megnyílna, olyan jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, amelyeket már nem lehet betudni az emberi tevékenységnek. Hasonló ez a helyzet ahhoz, amikor Isten csapásai Egyiptomban elértek egy olyan szintre, amelyet a varázslók már nem tudtak utánozni (2Móz.8,18-19). Ezeket  a jeleket sem lehet már egyszerűen elsöpörni valamilyen „természet-tudományos” magyarázattal.

És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a tanácstalanság miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az embernek Fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. (Lk 21,25-27)

A harag poharainak természeti katasztrófái után indul el a hatodik pecsét eseménysorozata, amely egy olyan ember számára, aki nem ismeri az igét, egyszerű folytatása lehet a korábbi eseményeknek. Ezért is mondhatja Jézus, hogy meglepetésként éri őket, mint Noé idejében, mert nem gondolnak bele, hogy ez mind Isten ítéletének a következménye (Mt.24,39; Lk.21,35). A világméretű járványok már ma is részei a világnak (Jel.16,2), már a tenger pusztulása is mindennapos (Jel.16,3), már az ivóvízeket is csak tisztítva tudjuk meginni (Jel.16,4), már a nap is egyre hevesebben melegít nyaranta (Jel.16,8). De ezeket az eseményeket olyanok követik, amelyek az emberi tevékenység hatáskörén kívül esnek.

A nap és hold elsötétednek; a csillagok bevonják fényüket; (Jóel 3,15)

Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek hatalmasságai megrendülnek. (Mt 24,29)

És az ég csillagai a földre hullottak, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. (Jel 6,13)

Az ötödik angyal is kitöltötte az ő poharát a fenevad királyi székére; és lett az ő országa sötét; és rágták az ő nyelvüket a kín miatt, (Jel 16,10)

Ekkor már a Sátán és az ő angyalai le lesznek vettetve a földre (Jel.12,7-9). Ennek következtében olyan mértékűre növekedik majd a gonoszság és a kegyetlenség, amilyen még Noé idejében sem volt látható, pedig akkor az emberek minden gondolata csak gonosz volt (1Móz.6,5). Ez azért lesz más, mert az összes gonosz erő itt lesz a föld légkörében, és valósággal tudni fogják, hogy igen kevés idejük maradt (Mt.8,29; 1Pét.5,8; Jel.12,12), és minden haragjukat kiöntik majd az akkori élővilágra. Ezért mondja Jézus, hogy ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, akkor egy hústest sem maradna életben (Mrk 13,20), a hústest kifejezés itt nem csak az emberekre vonatkozik, hanem a teremtett állatok nagy részére is (1Móz.6,17). Jézus egy igen fontos figyelmeztetést ad arra az időre, amikor  ezek a jelek lesznek, és elsötétül a nap és a hold.

Ha valaki ezt mondja akkor nektek: íme, itt a Krisztus, vagy amott; ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehetne, a választottakat is. Íme eleve megmondtam nektek. Azért ha azt mondják majd nektek: íme a pusztában van; ne menjetek ki. Íme a belső szobákban; ne higgyétek. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is. (Mt 24,23-27)

Nem szabad hinni azoknak a híreknek, hogy el kell mennünk egy bizonyos helyre, hogy Jézussal találkozzunk, mert az Ő jele és eljövetele mindenhol látszani fog. Itt meg kell állnunk egy pillanatra, mert ezt igazán egyszerűen és világosan a bibliai világképpel együtt lehet megérteni. Mégpedig a lapos földdel együtt, amellyel már egy korábbi cikkben foglalkoztunk (Kiterjesztett erősség). Mert a földgolyón lehetne olyan pont, amely éppen „háttal” van az eseményeknek, de egy korong alakú földön, ahol mindenki felett egyformán ott van az ég, ott az Úr jelének feltűnése az égen mindenhol egyszerre és egyformán látható. Ezért beszél a Biblia végig a föld kerekségéről, és nem gömbölyűségéről. (Sajnos a lapos föld témában is, mint majdnem minden más témában, ma már nagyon sok a hamis és hiteltelen információ, de egy kis kutatással rá lehet találni azokra a forrásokra, ahol érdemben foglalkoznak ezzel a témával, különösen az angol nyelvterületen. Aki azonban hisz Isten igéjében, annak ez nem szabad, hogy meglepetés legyen, mert az ige többször is int bennünket, hogy vigyázzunk a világ elemi tanításaival (Kol.2,8; Kol.2,20), mert ha nem az lenne az igazság ami meg van írva, akkor mást sem lehetne az írások szerint értelmezni, hanem elveszhetnénk a szimbólumok magyarázatának ingoványos területén, amelybe ma sokan bele is esnek.)

Egy elsötétített földön, egy „meteorzápor” után fogja várni mindenki, hogy mi fog történni. És ebben a pillanatban fog az ég eltűnni.

És az ég eltakarodott, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttatott. És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejtették magukat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba; És mondták a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi ránk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a Bárány haragjától: Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg? (Jel 6,14-17)

És láttam, hogy az ég megnyílt, és íme volt egy fehér ló, és aki azon ült, hivattatott Hűnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. (Jel 19,11)

És mennyei seregek követték őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. (Jel 19,14)

, amikor eljön a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szentjeivel együtt. (1Thessz 3,13)

Az elsötétedés és a csillaghullás után egyszer csak el fog tűnni az ég, és beláthat mindenki abba a világba, amely most el van rejtve előlünk, tudniillik a második és talán a harmadik égbe. Ilyen még nem volt, és nem is lesz a föld történetében. A fenevad birodalmának katonái ott lesznek felsorakozva Jeruzsálem körül, amikor mindez bekövetkezik. Annyi katasztrófa és földi szenvedés után az embereknek rá kell döbbenniük, hogy nem az az isten, akit ők imádnak, aki a világbirodalom feje, hanem Jézus Krisztus az Úr, és a Biblia Istene az egy élő Isten. A zsidó nép, akik akkor még élnek Jeruzsálemben, természetfeletti segítséget kapnak közvetlenül az Úrtól. A leírásból látható, hogy miután az ég eltűnik, nem azonnal fog Jézus ideérni a földre a mennyei seregekkel, hanem lesz annyi ideje az embereknek, hogy meneküljenek és megpróbáljanak elrejtőzni. Ilyen helyzetben valósággal megolvad majd az emberek szíve annak várásában, hogy mi következik rájuk (Lk.21,26).

Még egy gondolat erejéig szeretnék kitérni az új fordítású Bibliákra, amelyekben a Jel.1,7 nem úgy szerepel, mint a régi Károliban, vagy a Váradi-Károliban.

Íme eljön a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még akik őt átszegezték is; és jajgatással sírnak ő előtte e földnek minden nemzetségei. Úgy van. Ámen. (Jel 1,7 – Váradi-Károli)

Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. (Jel 1,7 – Protestáns Új Fordítás)

Ebben a helyzetben nem a kegyelem kiáradásával jön vissza az Úr, ahogyan magyarázzák, hanem harcolni!