Prófécia – értelmezéssel

Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok! (1Thessz 5,21)

Egy nagy vihart kavaró prófécia jár körbe az interneten. Többen mondanak ellene, mint mellette. Amikor megláttuk, mi is (a mi gyülekezetünk) megdöbbentünk és azt tettük, amit a fenti ige is mond. Összeültünk, és az Úr elé vittük, hogy Ő tegyen bizonyságot erről. Mivel a prófécia egy videóval egy ütt jelent meg, amely már egy magyarázatot is tartalmazott, ezért úgy döntöttünk, hogy kifejezetten a prófécia szövegét vesszük elő, és azt nézzük végig tételesen, hogy mi áll benne pontosan. Mert végsősoron, minden más már egy-egy ember interpretációja, vagyis értelmezése, amely a saját, Istennel és a Szent Szellemmel való kapcsolatán múlik. A sokféle nézőpontból is látszik, hogy ma megint a Bírák könyvének korát éljük, ahol „mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott az ő szemei előtt” (Bír.21,25).

Vizsgálatunk eredményét szeretném közzétenni, hátha segít másoknak is, hogy milyen eredményre jutottunk.

A legelső jel a prófécia valóságát illetően az lehet, amit már az Ószövetségben is olvashatunk, amikor Akháb király a szíriaiak ellen készül, és megkérdezi a prófétákat, hogy milyen lesz a csata kimenetele. Akkor minden próféta győzelmet prófétál, kivéve egyet, Mikeást, akit éppen ezért nem kedvel Akháb, mert sohasem prófétál neki jót (1Kir.22.fejezet). De ismerve Akháb történetét, ez nem is meglepő, hogy az Úrtól nem kapott jó próféciákat. Egy másik eset, amikor Jeremiás áll szemben a hamis prófétával (Jer.28.fejezet), illetve az egész néppel – ahogyan ezt Jeremiás könyvében végigkísérhetjük. Senki sem hitt Jeremiásnak.

De még az Újszövetségben maga Pál is panaszkodott, hogy egyedül maradt, amikor a törvény előtt állt:

Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne számíttasson be nekik. (2Tim 4,16)

Ebből két dolgot kell tisztán látnunk:

1. Nem mindig a többség képviseli az igazságot, és sokszor a próféciában szereplő igazság elsőre nem is tűnik valóságosnak.

2. A hamis próféciák nem keltenek ekkora vihart, mert azok általában kedvezően prófétálnak azoknak, akiknek szól – lásd Akháb példáját.

De lássuk most ezt a próféciát:

ISTEN ÜZENETE A MAGYAR NEMZET ÉS A MAGYAR EGYHÁZAK SZÁMÁRA

Kapta :  Sólyom Albert   (2018. január  18.-án)

Az Úr az egyházakat és a magyar népet együtt szólítja meg. Még az Újszövetségben is amikor Péter először kezdi hírdetni az evangéliumot, akkor az egész néphez szól, és azt mondja, hogy

Azt, aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadva, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöltétek: (ApCsel 2,23)

Ezt kifejezetten a népnek mondja, nem a farizeusoknak, akik mint a törvényes hatalom képviselői, végsősoron átadták Jézus Pilátus kezébe, és követelték a megfeszítését. A nép tagjainak mondja, hogy ti a gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve öltétek meg Jézust. Az ítéletet pedig a rómaiak hajtották végre, és nem a zsidó nép, mégis ezt mondja nekik. És ez az Újszövetség kora. Az Ószövetségben sok prófécia szól Izrael egész népéhez (pl. Ésaiás próféta könyvének első fejezetei).

Ezzel ez a prófécia nem kivétel a többi közül, mert ahogyan láttuk, nem egyedi, hogy az Úr egy egész nemzetet szólít meg. És az sem egyedi, hogy az egyházat szólítja meg. A Jelenések könyvének 2. és 3. fejezete erről szól, hogy az Úr figyelmezteti az egyházait. De még Péter első levelében is ezt olvashatjuk:

Mert itt az ideje, hogy elkezdődjön az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? (1Pét 4,17)

Mindenek előtt Isten az övéihez szól, hiszen nekik „hivatalból” hallaniuk kell az Urat. Ha az egyház nem tiszta, akkor hová viheti az Úr a megtérő bűnösöket? Ezért őrködik az Úr az egyháza tisztaságán. Ha pedig az egyház nem vette észre, hogy bűnben van, akkor az Úr az ő kegyelméből, előre figyelmeztet, ahogyan ezt az Ószövetség idején is már megmondta:

Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. (Ámósz 3,7)

”Én vagyok az Úr a ti Istenetek Ábrahám, Izsák, Jákob Istene. Én teremtettem a földet, a vizeket, az eget mindent ami ezekben benne van.1

1. Isten elmondja magáról, hogy Ő az egyetlen Isten, aki teremtette a földet, az eget, és mindazt, ami azokban van. „Mert így szól az Úr, aki az egeket teremtette; Ő az Isten, aki alkotta a földet és teremtette azt és megerősítette; nem hiába teremtette azt, hanem lakásul alkotta: Én vagyok az Úr és több nincs!” (Ézs. 45,8)

A korona nem teremtette a földet. Sőt, a korona azt sem tudta megakadályozni, hogy rajta képeket kicseréljenek. Ezért nem számít istennek és vallásos tiszteletre méltónak. A szent jelző miatt azonban itt nem beszélhetünk egyszerű emberi tiszteletről – mint ahogyan például az időseket kell tisztelnünk, hanem vallásos tiszteletről kell beszélnünk. Az ilyenekről az élő Isten azt mondja:

„Az istenek, akik az eget és földet nem alkották, el fognak veszni e földről és az ég alól!” (Jer.10,11)

„Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget: […] és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.”  (Jel. 14,7)

Az igaz Isten imádatán és tiszteletén kívül minden más ilyen jellegű imádás és tisztelet bálványimádás.

Halld Magyar Nemzet szavam2: Európában elsőként Magyarországon foglalták Alaptörvénybe3 a Bálvány4 tiszteletét (imádását), jogalapot adva a gonosznak5, hogy elpecsételje maga számára az egész magyar nemzetet.   Ott világít homlokotokon a 666-os6 pecsét, csak néhány kivétel7 van, akik szembeszálltak a törvény megjelenésével és elutasították.

2. Az egész magyar néphez szól. Nem csak a keresztényekhez, hanem minden magát magyarnak valló emberhez.

3.Idézet az alaptörvényből: „Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szövetség a múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között. Élõ keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.”

„Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer alkalmazására az állam jogosult.”

4. Minden olyan dolog bálvány, amelyet az ember vallásos tisztelettel imád. Pl.: van akinek a pénz a bálványa, mert életének minden területét a pénz szeretetének veti alá. Ezért minden ilyen imádat, amely nem az élő és igaz Istent imádja, bálványimádás. Azt viszont nem mondhatjuk, hogy csak az számít bálványimádásnak, ha leborulunk előtte, ahogyan például Sidrák, Miksák és Abednegónak le kellett volna borulnia az állókép előtt (Dániel könyve 3. fejezete). Mert a Biblia szerint még a fösvénység is bálványimádás (Pál apostol Kolossébeliekhez írt levele 3.rész 5.vers szerint.) „Szent Korona”= bálvány; a bálvány szakrális tisztelete, a Tízparancsolat II. parancsolatának durva megsértése, ami jogot ad sátánnak a nemzet ellen. Átkot-, romlást-, pusztulást hoz. Kiváltja Isten ítéletét is. Ezért probléma a Nemzeti Hitvallásban szereplő mondat: „Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát,”

5. Azzal, hogy a nemzet nem állt ellen a bálványimádás törvénybe iktatásának, jogalapot adott a  gonosznak, hogy az egész nemzetet a magáénak pecsételje el. Ezzel ez a nemzet önként kimondta magáról, hogy az igaz Isten helyett egy bálványt imád.

6. János Jelenések könyve 13:8, 14:9-10 vers, az Antikrisztus=Fenevad (=pusztító) bélyegének száma 666.

A Jelenések könyvében lévő pecsétről még ma senki sem tudja megmondani, hogy pontosan mi is lesz az, és hogyan fog az kinézni. Viszont szellemiségében a korona imádatának pécsétje megegyezik a Jelenések könyvének pecsétjével, mert az is egy törvényes bálványimádás elfogadásának a pecsétje, amelyet az egyik fenevad, az államszervezet rak a polgáraira, a másik fenevad, az antikrisztus imádásának jeleként. Ebből a szempontból a korona imádásának pecsétje valósággal megegyezik a fenevad bélyegének szellemi jelentésével.

7. Csak azok kivételek ez alól az elpecsételés alól, akik aktívan ellenálltak és ellenállnak ennek a törvénynek, ahogyan a Jelenések könyvében is.

Halld hát Magyar Nemzet parancsom: Eljött az idő, hogy olyan politikai vezetőket válasszatok magatoknak8, akik betartják, megcselekszik és végrehajtják parancsomat.  Az Alaptörvényt vissza kell vonni, meg kell semmisíteni minden betűjét számítógépről, internetről, és minden olyan helyről ahol elérhető és vele együtt a hozzá tartozó összes törvénnyel!9

Vissza kell állítani az alkotmányos jogrendet a Magyar Nemzet számára!

8. Isten parancsolja a népnek, hogy olyan politikusokat válasszon, akik megcselekszik az Ő akaratát. És az a parancsa, hogy ezt az alaptörvénybe foglalt bálványimádást törölje el! A bálványimádásnak még a nyomát is töröljék el. Nem Isten fog nekünk valakit kijelölni, hanem nekünk magunknak kell olyan vezetőket választani, akik nem szándékoznak minket törvénybe iktatott bálványimádásra.A korábbi korszakokban a népnek nem volt akkora beleszólása a törvények megalkotásába és a vezetők megválasztásába, mint ma itt Európában nekünk is van. Ha ezért én a választójogommal élve kifejezem az akaratom, hogy ne olyan legyen a vezetőm, aki bálványimádásba visz, akkor eleget tettem az Úr felszólításának. Ha passzív maradok, akkor azzal nem maradok semleges, hanem elfogadom a bálványimádást, és a személyes felelősségem megmarad.

9. Apostolok csel. 19:19, – Efézusban a sátán emberei lelepleződtek, a könyveiket nyilvánosan elégették.

Politikai vezetők10 most hozzátok szólok:  Ha betartjátok, cselekszitek, végrehajtjátok (fenti) parancsomat, akkor én megáldalak, megtartalak titeket a végig.  Ha csak azért fogadjátok üzenetem, hogy hatalomra jussatok és nem cselekszitek parancsom11, akkor nem éritek el a ciklusotok végét12, mert meghaltok.

10. A mindenkori politikai vezetőkhöz szól. Minden jelenlegi és ezután hatalomra kerülő politikushoz szól. Az ószövetségben is szólt sok királyhoz az Úr. Ettől, hogy ma is a vezetőkhöz szól, nem lesz hiteltelen a prófécia.

11. Ez a mondat elsősorban azoknak a parlamenti politikusoknak szól, akik Isten előtt vállalják, hogy eltörlik ezt az alaptörvényt, de hatalomra kerülésük után ezt mégsem teszik meg.

12. Itt azokhoz szól, akit Isten a Neki tett fogadalma miatt hatalomba helyez, de nem cselekszi meg Istennek tett fogadalmát. Az a politikus azt a ciklusát, amelyikben hatalomra került, nem fogja élve kitölteni. (a vére a fején).

Halld parancsom Magyar Nemzet13:  Ha cselekszitek, betartjátok és végrehajtjátok parancsomat, akkor kegyelmet találtok nálam és én eltörlöm a pecsétet a homlokaitokról.

Ha nem cselekszitek13, elutasítjátok, megtagadjátok, nem tartjátok be parancsom, akkor kinyújtom karom ítéletre, és nem marad ott meg a Magyar Nemzetben kő kövön, beton betonon, vas vason és még a virág sem marad meg a cserepében! Emlékezzetek Magyar Nemzet, emlékezzetek Magyar Nemzet, emlékezzetek Magyar Nemzet, nem is olyan régen, Ceausescu fénykorának kezdetén kinyújtottam karom ítéletre és megráztam fővárosát Bukarestet. Emlékezzetek a pusztulásra, emlékezzetek a pusztulásra, emlékezzetek a pusztulásra!

Ez az ítélet hétszerte nagyobb lesz annál,  képzeld el a pusztulást.14

13. Ettől a résztől a prófécia ismét az egész magyar nemzethez szól, nem csak a politikusokhoz. A parancsa pedig az alaptörvény eltörlése.

14. Egy egész nemzetre kiterjedő pusztulást említ. Nem a Richter skála szerint kell mérni, mert nem az erősségéről beszél, hanem a pusztulás mértékéről. Az ítélet lesz hétszeres, ahogyan a 3Móz.26,18-as versben – „Ha pedig ezek után sem hallgattok rám, hétszerte keményebben megostorozlak titeket a ti bűneitekért;” (ill. 3Móz.26,21 és 24-es versekben ugyanígy.) A hétszeres ítélethez képest lesz a pusztulás is nagyobb.

Íme közel van már az a nap, az ajtó előtt, amely napon vissza küldöm Fiamat és megítéli ezt a nemzetet, a világ összes nemzetével együtt.15

15. Az Úr a visszajövetelekor a magyar nemzetet egyszerre ítéli meg a többi nemzettel.Nem arról szól, hogy a többi nemzet előtt fog elpusztulni a magyar nemzet, hanem a többivel együtt. Csak ha a nemzet nem teszi meg amit Isten parancsol, akkor már addigra meg lesz az ítélet. Ettől az igazak még igazak maradnak, de egy olyan helyen lenni, ahol lesújt Isten ítélete, még az igazaknak is nehéz. Erre is számtalan példa van az Ószövetségben – hogy más példát ne említsek, mint Samária ostromát (2Kir.6.fejezet). De mielőtt az Úr végképp elragadja az egyházát, a hatodik pecsét felbontása idején, akkor a földön lévő hívőknek sem lesz könnyű dolga. De még Jézus is figyelmezteti a tanítványokat, hogy könyörögjenek azért, hogy elkerülhessék azt az időt (Mt.24,15-22; Lk.21,36).

Most hozzátok szólok országhatáron kívül élő magyarok: nehogy azt higgyétek, hogy ti megmenekültök az ítélet alól, mert az Alaptörvény16 minden olyan emberre kiterjed, aki magát magyarnak vallja17, vagy rendelkezik magyar állampolgársággal.

16. Nemzeti Hitvallás:MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:[…] Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát”  (szakrális tisztelet).

17. A nemzeti hitvallást az egész nemzet nevében tették, ezért annak a nevében is, aki annak megírásában nem vett részt. Ezért a bálványimádás bűnének szellemi terhe minden magát magyarnak valló embert érint. Azzal, hogy Isten mindenkinek szól, akinek magyar állampolgársága van, azt fejezi ki, hogy akinek szavazati joga van, az tud ez ellen az alaptörvény ellen tenni. A választásával befolyásolhatja az eseményeket. Egy nép nevében Istennél van bűnbocsánat is, ahogyan Dániel egymaga vitte a nép bűneit Isten elé, és könyörgött bűnbocsánatért (Dán. 9,3-11). Ez ma sincs másként. Ma is közben lehet járni Istennél egy egész népért.

Halljátok szavaimat Magyar Nemzet: Az ítélet elrendeltetett18. A ti szabad akaratotokon, megtéréseteken19, hiteteken, engedelmességeteken múlik az ítélet beteljesedésének kezdete.  Akkor lesz az, amikor azt hiszitek, hogy már megmenekültetek20.  Akkor jön el az ítélet a pusztulás, és akkor sírni és gyászolni fogtok, mert a magyar nemzet számára már nem lesz kegyelem21, csak a gyehennával sújtó ítélet.

18. A próféciában szereplő ítélet a magyar nemzet felett elrendeltetett. DE! Istennek való engedelmességgel kegyelmet nyer a nép. Illetve a megtérés és az engedelmesség mértékéhez képest késlelteti az ítélet végrehajtásának kezdetét. Mert az Úr eljövetelével a Bibliában leírt ítélet mindenképpen eljön minden nemzetre. Máté evangéliuma 25.rész 31-32.vers – „Mikor pedig eljön az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.” Láttam már olyan véleményt, amely azt mondta, hogy nem lehetséges, hogy már most meg legyen a nép ítélete. Ellenben ha a bálványimádás törvénybe iktatva továbbra is a népen marad, akkor ez ugyanazt az ítéletet hozza a népre, mint a később eljövő fenevad bélyege. Ma már az is kirajzolódni látszik, hogy a fenevad bélyegét nem egyszerre fogják felvenni a nemzetek, hanem fokozatosan lesz bevezetve a világban. Az azonban egy nemzetnek sem mindegy, hogy az elsők között, vagy az utolsók között fogják az országukban bevezetni. Az alaptörvénnyel már az első helyre léptünk, de engedelmeskedve ennek a próféciának, ezt még levehetjük magunkról.

19. Aki még hitetlen, keresse, kutassa a Teremtő Istent, térjen saját útjáról Isten útjára, ezáltal megmenekülve a kárhozat ítéletétől. Így szól Izrael Istene : „Engem keressetek és éltek!” (Ámos próféta könyve 5.rész 4. vers)

20. „Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekülnek.” (Pál apostol Thesszalonikabeliekhez írt első levele 5.rész 3.vers) Amikor elhozza az antikrisztus a világbékét, akkor fog eljönni az Úr ítéletének ideje. Ezzel a mondattal ez a prófécia nem mond ellent az igének, sőt, megegyezik azzal.

21. Lásd a 17.pontban az idézetet: Mt.25,31-32

Albert a te feladatod, hogy eljuttasd üzenetemet a létező legtöbb felekezethez, gyülekezethez, házi gyülekezetekhez.

Az ő feladatuk22,23, hogy hirdessék templomokban,  gyülekezetekben, házi gyülekezetekben, és  továbbítsák  testvér-felekezeteknek, testvér-gyülekezeteknek, házi gyülekezeteknek, valamint eljuttassák minden ismerős felekezetekhez, gyülekezetekhez, házi gyülekezetekhez, mert az üzenetem el kell jusson a politikai vezetőkhöz is, és a létező legtöbb emberhez, aki a magyar nemzethez tartozik, országhatáron belül és kívül, hogy a döntéseit mindenki szabad akaratából tehesse meg24!”

22. Az egyházak nemcsak passzivitásukkal járultak hozzá ehhez a helyzethez, hanem aktívan elfogaták és alávetették magukat ennek a bálványimádást törvényre emelő alaptörvénynek. Mivel csak úgy lehet egy szervezet egyház, ha elfogadja az alaptörvényben foglaltakat.

Azért kell ennek a próféciának a keresztény közösségekbe eljutni, hogy minden közösségben (felekezetre való tekintet nélkül) megtérjenek a nemzet nevében ebből a bűnből, tagadják meg a korona imádatát és jelententsék ki (közös imában hangosan kimondva), hogy ez az ország az Úr Jézus Krisztusé (Zsoltárok 2,7-8)! Mivel a nép nevében csak kevesen ajánlották fel az országot a koronának és Máriának, ezért ha ugyanígy a hívők csoportjai hittel kijelentik, hogy ez az ország nem Máriáé és nem a koronáé, hanem az Úré, akkor úgyanúgy számít a szellemvilágban és legfőképpen Isten előtt! És ezzel elfordítjuk az ítéletet az országról.

23. Minden keresztény egyházvezető–  és hívő  Isten előtti felelőssége  –  a saját- és embertársai üdvössége érdekében  –  ennek az üzenetnek az elfogadása –  és sürgős terjesztése!

24. Mindenki maga viseli a döntéseinek és cselekedeteinek súlyát Isten előtt.

Lejegyezve:    2018.  március hónap 9. napján.

Solyom Albert 

E-mail: albertsolyomgb@gmail.com

(kamion-sofőr  EU-ban, –  2018. márciusban érkeztem haza szabadságra)

Megjegyzés Ámos próféta azt vallotta magáról  (Ámos 7:14-15), hogy ő barom- pásztor, nem hivatásos próféta, de mivel Isten szólt hozzá és felelősséget helyezett rá, ezért prófétált, nem tehetett mást.   Rám is ezt a felelősséget helyezte Isten,  ezért  teszem közzé, hogy eljusson a címzettekhez. Nem kívánok „Jónás prófétához” hasonlóan Isten elől menekülni. Isten a semmiket is ki szokta választani,( ld. Pál levele 1.Kor.1:27-29. versben.)

(a prófécia vége)

Az igével összevetve ezt a próféciát, nem találtunk benne olyan pontot, amitől ez a prófécia hamis lehetne. Bízva abban, hogy a próféciát kapó testvért hitelesnek tartják azok, akik őt több évtizede ismerik, az ő személyének hitelességét az Úr előtt is elfogadjuk.

Ez a prófécia több hasonlóságot mutat a Szent Irásban található más próféciákkal és történetekkel. Mi ebből Isten kegyelmét és jóságát láttuk meg, hogy még akkor szól a nemzethez, amikor még van esély a megtérésre. És igazán mit is kér tőlünk, azt hogy vállaljunk felelősséget az életünkért, mint választópolgárok, és amennyire a törvény adta lehetőségeink engedik, álljunk ellen a törvényes bálványimádás kényszerének. Ha pedig már elkövettük ezt a bűnt, akkor abból térjünk meg, még akár a nép nevében is. Ezért írtunk ide egy minta imát a megtéréshez.

megtérő ima minta:

Uram, Istenem! Bocsáss meg, hogy mint a magyar nép egyik tagja, hagytam, hogy az alaptörvényt meghozzák a nevemben. Bocsáss meg nekem, hogy nem tettem ellene semmit, hanem hagytam, hogy törvényessé tegyék a bálványimádást. Bocsáss meg nekem az Úr Jézus nevében, és kérlek Jézus vérével tisztíts meg engem ettől a bűntől! Ezennel elhatárolódok a korona imádatától, és elutasítom az alaptörvénybe leírt bálványimádást az én életemben. Azt magamra (és családomra) vonatkozva megtagadom. Visszavonom az ország felajánlását Máriának, és kijelentem, hogy ez az ország nem Máriáé, hanem a Teremtő Istené és az Ő Fiáé, az Úr Jézus Krisztusé, aki az Ő vére árán vásárolta meg a nemzeteket!

Kijelentem, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, aki teremtette a mennyet és a földet az egyetlen Isten, és Őt illet minden imádat! Az Ő Fia a Názáreti Jézus, akiről az Atya bizonyságot tett azzal, hogy feltámasztotta a harmadik napon, és felvitte Őt a mennybe és ültette az Atya trónjának jobbjára. Övé minden hatalom mennyen és földön. Ő az, aki eljött, és magára vette a mi bűneinket, és meghalt a mi váltságunkért a golgota keresztjén! Az Ő nevébe vetett hitem, és az Ő áldozata megszabadított engem az én bűneimből. Uram, köszönöm a szabadításod! Minden dicsőség a Tiéd! Ámen.