Az UFÓ elrablások és a következő nagy hitetés. Itt vannak közöttünk a szellemi lények!

De amiképpen a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. (Mt 24,37)

És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok. (Mt 24,22)

Úgy tűnik, hogy Noé idejével kapcsolatban egyre több olyan információ kerül napvilágra, amely megerősít minket abban a meggyőződésben, hogy nagyon közel járunk már az idők végéhez. Úgy is mondhatnám, hogy Noé napjainak egyre több aspektusa válik a mindennapok részévé.

Gyakran ezek a témák, amelyek leleplezik a körülöttünk lévő világot, az összeesküvés elmélet kategóriába esnek. Nem véletlenül, hiszen csak így lehet hiteltelenné tenni ezeket a valóságban megtörténő eseményeket. Már a Bibliával kapcsolatos kutatások is azt hozták felszínre, hogy attól, hogy a tudományos világ valamit állít, az nem feltétlen úgy van. A tudomány eltért az eredeti gyakorlatias céljától, és ma már inkább úgy működik, mint egy vallás. Több benne az elmélet, mint a gyakorlati megfigyeléseken alapuló állítás. Ehhez járul még a propaganda, amely igyekszik minden „ellenséges” nézetet megfojtani, és a kitűzött célok felé tereli az embereket. A propaganda a gonosz egyik legerősebb fegyvere, amit már a kommunizmus idejéből is megtapasztalhattuk. Elég pár évtized, és a propaganda teljesen átformálja a közvéleményt. Az igazság pedig „beszorul” az összeesküvés elmélet kategóriába.

Az UFÓ elrablások és hatásuk az emberiségre

Ez a téma annyira sokkoló, hogy nem is tudom, hogy hol kezdjek hozzá.

Az ufó elrablások vizsgálata derített fényt arra, hogy az úgynevezett idegeneknek mi a programja, amit végrehajtanak. Azonban ezt a témát is csak a Biblia tükrében szabad vizsgálni, hiszen csak ott találjuk meg a teljes igazságot. Ezért a világi ufókutatók által közölt eredményeket megvizsgáljuk a Biblia szempontjából is.

Elsősorban nézzük meg a propaganda oldalát. Az ufókkal kapcsolatos korábbi tagadó taktikát már kezdik lassan feladni, és egyre több hivatalos beismerés lát napvilágot, hogy igenis vannak ufók.

Ezek a hírek 2019 május-júniusiak:

https://www.origo.hu/tudomany/20190523-a-pentagon-elismerte-hogy-volt-ufokutatasi-programja.html

https://24.hu/szorakozas/2019/05/28/ufo-eszleles-amerikai-vadaszpilota/

Mire azonban a nagy leleplezés megtörténne, mármint a mindenki által nyilvánvaló leplezetlen megjelenése ezeknek a lényeknek, addira már annyira át fogja járni az emberi társadalmat az egész jelenség, hogy a hitetés teljes lesz.

Az ő elfogadásukat támogatja az Ősi idegenek sorozat is a History csatornán. Nem is beszélve az ezoterikus körökről, akik kifejezetten más csillagokból jövő lényekkel beszélnek. De a szientológus körök is erre várnak, hogy elragadják őket egy másik bolygóra.

A Bibliából tudjuk, hogy akkora hitetés jön a világra, amekkora még nem volt, és ha valaki nem áll erősen hitben, és a hite nem Isten igéjén alapul, akkor könnyen elsodorhatja mindaz, amit nem csak ő fog látni, hanem mindenki más is.

Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. (Mk 13,22)

De visszatérve az elrablások programjára. Az emberek akaratuk ellenére történő elrablása egyidős az ufó észlelésekkel. Sőt, a kutatók azt állítják, hogy egész bizonyossággal megállapították, hogy az 1880-1890-es években kezdődtek el ezek az elrablások. Ha visszaemlékezünk, akkor ez az az időszak, amikor a felvilágosodás mellett, a technikai fejlődés is robbanásszerűen megindult. Az ilyen elrablások során az embereket mindig leuralják az akaratukkal, és kényszer hatására viszik el őket. Az egész esemény alatt nem urai saját akaratuknak, hanem a lények irányítják őket.

Itt meg kell állnunk, mert ezt a jelenséget csak és kizárólag a Biblia tükrében lehet helyesen megítélni és látni. A Biblia maga beszél elragadásokról. Csak egy példát említek most, Ezékielt egy kéz forma vitte el szellemben:

És kinyújtott egy kézformát, és megragadott engem fejem üstökénél fogva, és fölemelve vitt engem a szellem a föld és az ég között, és bevitt engem Jeruzsálembe isteni látásokban a belső kapu bejáratához, amely északra néz, […] (Ezék 8,3)

De János Jelenések könyve is sok szellemben történő elragadást ír le. A szellemben elragadottak sokszor úgy élik meg, hogy nem tudnak különbséget tenni a fizikai és a szellemi események között. A szellemben elragadottak az esemény alatt esznek (Jel.10,9; Ezék.3,1), utaznak, és megitatják népek királyait (Jer.25,15-17), és még sok más példát is hozhatnék. Sokszor olyan erős ez a szellemi élmény, hogy nem tudnak különbséget tenni a fizikai valóság és a szellemi valóság között:

2 Ismerek egy embert a Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-e, nem tudom; ha testen kívül-e, nem tudom; az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig. 3 És tudom, hogy az az ember, (ha testben-e, ha testen kívül-e, nem tudom; az Isten tudja), 4 Elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie. (2Kor 12,2-4)

Emiatt az ufó elrablásokat is úgy kell látnunk, hogy a kutatók állításával ellentétben, ezeknek a túlnyomó többsége szellemi élmény, még ha olyan valóságosnak is élik meg az elrablottak. A szellemi lényeknek egy csoportja, az angyalok, bizonyosan meg tudnak jelenni az ember számára is látható módon (Lk.1,11; Lk.1,28; Lk.2,9; stb.). Erre a démonok nem képesek, nekik nincs testük. És ahogyan Ezékiel példájából is láthatjuk, hogy az a kézforma akarata ellenére vitte oda, ahová akarta.

Az elrablási jelenség önmagában talán még nem lenne hatalmas probléma, ha nem ismernénk a méreteit ezeknek az elrablásoknak. Ezek az elrablások szerte az egész világban zajlanak. A kutatások kiderítették, hogy akit elvisznek, azokat már gyerekkoruk óta rendszeresen elviszik. Évente legalább 10-20 esetben rabolnak el egy-egy személyt. Átlagosan 200-400 alkalommal visznek el egy személyt az élete során. Viszont, ha valakit már elvittek, akkor annak a gyerekét is viszik, sokszor a szülővel együtt. Vagy ha valakinek a házastársát már korábban elvitték, akkor a társát is elviszik attól fogva.

És ezek az elrablások lépést tartanak az emberiség populációjával. Vagyis minél többen vagyunk, annál több embert visznek el! Ez azonban nem lehet minden esetben fizikai elrablás! Ezt mindjárt be is bizonyítom.

Álljunk meg, és számoljunk utána az elrablásoknak. A kutatók 1992-ben egy speciálisan összeállított kérdőívet küldtek szét az Egyesült Államokban, hogy felmérjék, hogy a lakosság mekkora százaléka lehet érintett ebben a jelenségben. Olyan kutatók állították össze ezt a kérdőívet, akik már az 1960-as évek óta kutatják ezeket az elrablásos eseteket, és már több ezer ilyen emberrel beszéltek. Ezt a módszert használják a közvéleménykutató cégek, hogy a lakosságot adott minta alapján megkérdezzék, és a válaszokból meg lehet állapítani, hogy milyen a lakosság összetétele az adott kérdésben. Az USA területén kb. 2000 embert kérdeznek meg egy átlagos ügyben, természetesen pontosan meghatározott kiválasztás alapján. Ehhez az elrablásokhoz készített kutatáshoz több mint 12.000 kérdőívet küldtek szét, amelyből több mint 5900 érkezett vissza. Ennek alapján az USA lakosságának 5%-a érintett az elrablásokban. Azt mondják, hogy kb. 6 millió ember.

Ha ezt a 6 millió embert, évente csak 10-szer viszik el, akkor az 60 millió elrablás évente, csak az USA területén! Mivel egy évben 365 nap van, akkor ez minimum napi 164.383 elrablást jelent. Ezekhez az emberekhez akkor minden esetben ki kellene mennie egy ufónak, vagy valamilyen repülő járműnek, amelyben elviszik az elrablottat, mert minden egyes elrablásról azt állítják, hogy az illető személy fizikailag hiányzik a környezetéből. Ez azonban lehetetlen ilyen kis számú külső észlelés mellett!

Napi átlagosan kb.200 ezer elrablás, csak az USA területén, 1992-ben. És ahogyan a tapasztalatok mutatják, a népesség szaporulatával lépést tartva viszik el az embereket. Genenrációról-generációra. Hatalmas apparátussal dolgoznak! Ez csak szellemben lehetséges. Az, hogy ez az elrablásos jelenség egyre terjed, annak köze van az emberiség szellemi állapotához, pontosabban ahhoz, hogy a bűn mennyire elterjedt és általános. Jellemzően azokat viszik el, akik ezt elhiszik, elfogadják, akik vágynak ilyen élményre. Aki pedig közben nem tér meg Jézushoz, a bűneiből, azoknál a jelenség megmarad, és mivel tudjuk, hogy vannak generációs bűnök, ezzel a szülő kaput nyit a gyermeke felé, hogy őt is kitegye ennek az elrablásnak. Itt meg kell említenem a katolikus egyház szerepét is. Ők nyíltan keresik az idegenekkel a kapcsolatot, ahogyan ezt már a Nagy Hitetés videó sorozatban is tárgyaltam. Vatikánnak van a legtöbb csillagvizsgálója, és már a pápa is kijelentette, hogy megkeresztelne egy idegent. Emiatt a katolikus egyház tagjai is potenciálisan védtelenek ezzel a jelenséggel szemben, mivel részei az egyháznak, és elfogadják mindazt a pogányságot, ami ott van. Sőt, azok a protestáns egyházak is részeseivé válnak, akik az ökumenizmus nevében összefognak a katolikus egyházzal. Sokkal nagyobb a súlya ennek az ökumenizmusnak, mint azt sokan gondolják. Igen rossz hatással van a protestáns egyházakra, és azok tagjaira. Ahogy a tendencia mutatja, előbb-utóbb élet-halál kérdése lesz, hogy az egyén szintjén ki van benne az ökumenizmusban.

És megint csak a Bibliát segítségül hívva, tagadhatatlan, hogy vannak fizikai vonatkozású szellemi élmények is. Amikor Pétert kihozza az angyal a tömlöcből, ahol négy csapat őrzi, akkor őt a testében hozza ki (ApCsel.12,7-11). Még Péter sem tudta először, hogy látást lát, vagy valóság az, ami történik vele. A másik fontos ismérve ennek a történetnek, hogy csak Péter látta az angyalt, és a többiek nem. Ez ugye megint összecseng az ufó elrablásokkal, ahol csak az a személy éli meg a kapcsolatot, akit elvisznek. Az egész környezete ebből semmit sem észlel. Ezért van az, hogy még akik bekamerázzák is a szobájukat, hogy lefilmezzék azokat, akik őket elviszik, sikertelenek, és a filmen semmi nem látszik. Azért nem, mert bár teljesen fizikai élménynek éli meg az elrablott ember a vele történteket, a teste nem csinál közben semmit, hanem otthon van. Ahogyan a fenti számítás is igazolja, akkora fizikai apparátusnak kellene állandó mozgásban lennie az egész földön, hogy nem tudnák ezt ilyen láthatatlanul megtenni, ha valóban fizikai elrablásokról lenne szó!

Az elrablottak beszámolóiban van egy másik közös elem is. Az „idegeneknek” nincsenek a szaporodást szolgáló szerveik, ezért az embereket használják, mint gazdatestet a szaporodásra. A terhesség külső jeleinek megjelenése előtt azonban kiveszik az embriót, és tartályokban növesztik tovább. Sok elrablott számol be különböző életkorban lévő idegen-emberi hibridekről. Ezek a hibridek több formában léteznek. Vannak, akik jobban hasonlítanak a kis szürkékre, és vannak olyanok, amelyek már szinte teljesen embereknek látszanak. Az elrablottaktól akarnak érzelmeket tanulni, mert a beszámolók szerint igen csökevényes az idegenek érzelmi intelligenciája, illetve nincs is.

Ismét egy bizonyság arra, hogy bár az elrablottak úgy élik meg az eseményt, mintha fizikailag megtörtént volna, mielőtt külső látható jele lenne, ezt az ufók „visszacsinálják”. Természetesen vannak valóságos fizikai megtapasztalások is, de azok száma elenyésző a tisztán szellemiekhez képest. Az is a szellemi, sőt a gonosz szellemi lények tevékenységére utal, hogy nincsenek sem szaporodási szerveik, sem érzelmeik. Jézus maga mondja el, hogy az angyalok, de más szellemi lények sem szaporodnak, mivel nekik örök létezésük van:

Mert mikor a halálból feltámadnak, sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben. (Mk 12,25)

A hibridekről szóló beszámolók pedig a félelem elültetésében játszanak igen fontos szerepet. A hibridek témához még később visszatérek.

Az elrabló „idegenek” érzelemhiánya összefüggésben van az emberek között egyre jobban elterjedő autizmussal. Az autisták könnyen kapcsolatot találnak ezekhez a lényekhez, mert mindkét csoportnak visszamaradottak az érzelmei. A szellemi lényeknek könnyebb egy autistával kapcsolódni, sőt, talán azt is mondhatjuk, hogy a szellemi befolyásoltság külső jele az autizmus. Ez a tárgykör itt erősen kapcsolódik az oltásokkal előidézett autizmussal. Úgy tűnik, hogy egy olyan világot akarnak létrehozni, ahol az autizmus az általános „létforma”. Életünk egyre több területét bevonva egy olyan világ építésén dolgoznak, amely ezeknek a nem emberi lényeknek kedvez, és nem az embernek.Tapasztalatból tudjuk, hogy az autizmusból lehet szabadulni, vagyis ez egy démoni befolyás az autista ember életén.

Az elrablottakat iskolázottságra és korra való tekintet nélkül feladatokra tanítják.  Nem követeknek, nem tárgyalóknak, hanem többek között tömegirányítási feladatokra képezik ki őket. Megmondják nekik, hogy amikor pánik lesz, akkor melyik utcasarokra kell kiállniuk, és merre kell terelniük az embereket. Folyamatosan azt mondják az elrablottaknak, hogy már nemsokára együtt leszünk. Csupa gyakorlatias dolgot várnak el tőlük, senki sem mondta, hogy belőle valami fontos ember lesz. Egyre többen számolnak be arról, hogy egy nagy változás küszöbén állunk, és nekik ebben szerepük lesz.

Ez itt a hitetéssel összefüggő talán legjelentősebb kapcsolat. Az igéből tudjuk, hogy mi fog még erre a világra következni (pl: Mt.24.fej. Jelenések könyve). Ma már a közvéleménykutatásból kiolvasható, hogy az emberek 84%-a hiszi azt, hogy lehet más bolygókon élet, és 56%-a biztos abban, hogy van élet más bolygókon! Nem tudjuk, hogy ez meddig fog még elmenni, az Atya meddig fogja engedni, hogy az emberiséget mennyire fogják a gonosz szellemi lények előkészíteni az elkövetkező nagy elhitetésre, de lassan néhány kivétellel az egész emberiség el fogja fogadni, hogy ebben az univerzumban máshol is van élet. Az pedig egyenesen vezethet a hittől való szakadáshoz (2Th.2,3), amikor a keresztény egyházak is nyiltan megtagadják a bibliai Jézust, egy szemmel látható másik megváltó miatt. Egy intergalaktikus megváltó miatt.

Visszatérve a hibridekre. Az elrablások során látott hibridek is rendelkeznek olyan mentális képességekkel, amelyekkel le tudják uralni az emberek akaratát, vagy befolyásolják az érzelmeiket (tudnak szimpátiát, szeretetet, gyűlöletet ébreszteni az emberekben). Ezek mellett az ember alárendelt szerepet játszik, mert nem lehet a maga akaratának az ura. Másképp mondva ki van szolgáltatva ezeknek a lényeknek. A hibridek felnőtt generációiból már megkezdték a beépülést az emberi társadalmakba is. Páran összeállnak, és nagyobb városokban lakást bérelnek. A korábban elrablottakat használják a társadalmi kapcsolatok kialakításához. Ezekről a beépülésekről már 2003-ban kezdtek beszámolókat hallani az elrablottaktól!

Ahogyan már korábban láttuk, a szellemi lényeknek nincsenek szaporodási szerveik. Azt pedig a Bibliából tudjuk, hogy egyszer már volt olyan, hogy angyalok feleséget vettek az emberek közül (1Móz.6.1-4). Őket azonban Isten elzárta az ítéletük napjáig (2Pt.2,4; Júd.6), ezért ők nem tudnak fizikailag az emberrel egyesülni. Az ilyen hibridálási tevékenységnek az embertől kell kiindulnia. Az, hogy már lehetnének olyanok, akik beépültek, azok könnyen lehetnek „megszállott” emberek, illetve ezen a területen is összemosódhat a valóság és a szellemi megtapasztalás.

A világ vezetői valamilyen mértékben együttműködnek ezekkel a gonosz szellemi lényekkel. Akár a technológiáért, akár más előnyökért. Ma már ott tartunk, hogy számítani lehet egy emberek – jobban mondva kormányok – által generált ufó megjelenésre is. Ugyanis ez a külső fenyegetés nagyban segítené a világkormány kialakítását, és az emberek könnyebben beleegyeznének, egy ilyen kívülről jövő fenyegetés láttán az egyesülésbe.

Erre irányulnak az emberek hibrid törkvései is.

Miért rejtegetik az óriásokat, szuper katonák és emberi hibridek
https://www.youtube.com/watch?v=Ovynix1y9J0

Kapcsolódó videó Dr David M Jacobs-szal, aki elmondja kutatásai eredményét:

Ő tisztán világi módszerekkel kutat, és ki kell mondanom, hogy két okból is hazugnak kell minősítenem:

1. Elhallgatja, hogy az ufó elrablások Jézus nevére abbamaradnak. Aki ennyi emberrel beszél, annak találkoznia kellett olyan esetekkel, ahol ez megtörtént, és történik ma is! Akik megtérnek igazán Jézushoz, azok megszabadulnak ettől. Ez is mutatja, hogy ez elsősorban szellemi jelenség, és nem fizikai, ahogyan állítják.

2. Hagyja szenvedni ezeket az embereket annak tudatában, hogy van megoldás a problémájukra. Őket is becsapja, amikor elhallgatja előlük a Jézusban elérhető szabadulást.

És itt a link a viedóhoz (15 perc) – Vigyázat, hitetés!
https://youtu.be/M1KtIq1bUWw

Összegzés

A jelenségek egyik oldalán azt látni, hogy pánikot keltenek, hogy a föld hamarosan elpusztul, és ezt a világ tudósai által kiadott jelentésekkel is megtámogatja a propaganda.

Így szűnhet meg lakhatónak lenni a Föld 2050-re

https://infostart.hu/eletmod/2019/06/14/igy-szunhet-meg-lakhatonak-lenni-a-fold-2050-re

Igyekeznek egy általános aggodalmat elültetni, hogy mindenki azon gondolkodjon, hogy mi lenne vele, ha a föld élhetetlen lenne. Félelmet akarnak elültetni minden ember szívében, hogy aggódjon a jövője miatt. De ez a félelem nagyobb, mint az egyszerű megélhetés miatti félelem, mert itt az egész föld miatti félelmet akarják elültetni. A túlélésért akarják az embereket egymással szembefordítani, hogy versenyezzenek, hogy ki fog életben maradni, és tulajdonképpen egymást írtsuk ki. (Zárójelben jegyzem meg, hogy a szabadkőműves ideális világkép szerint a földön 500 millió embert tartanak elfogadhatónak. Ezért már ők is dolgoznak a saját népességcsökkentő programjukon.)

A másik oldalon megpróbálják ezeket az ufó jelenségeket úgy bemutatni, hogy ők békés szándékkal jönnek közénk, és a föld megmaradásáért dolgoznak. Segíteni akarják az emberiséget. De ennek ellentmond az, hogy erőszakkal és titokban „viszik el” az embereket, akiket akaratuk ellenére használnak. Aki így cselekszik, az nem békés szándékkal jön!

Ide tartozik még az a rengeteg hír, hogy mennyi lakható bolygót találnak az univerzumban. Ezek száma mostanában nagyon megemelkedett. Sőt, ma már azt mondják, hogy legalább annyi bolygó van az univerzumban, mint csilag.

Kapcsolódó videó: Lakható bolygók – Trappist 1
https://www.youtube.com/watch?v=nNb3wtZLvEw&t=5s

Itt ismét csak a téma felszínét tudtam bemutatni. Egyre több bizonyíték mutat abba az irányba, hogy az ufó hitetés lesz a nagy hitetés, ami el fogja hozni a hittől való nagy szakadást is. Az egész idegenek és ufó téma mára már egy vallássá nőtte ki magát, mert a titokzatossága miatt sokan csak találgatnak. Az pedig, hogy az egész jelenség keresztény és bibliai vonatkozása el van hallgatva, csak ront a helyzeten, és sajnos a hitetésbe taszítja az embereket.

Megállapíthatjuk, hogy Noé napjainak szellemi lényei fognak itt megjelenni, legalábbis egy részük. Taktikát váltott a gonosz az emberrel szemben. Korábban leuralta, ahogyan a 19.századig a démoni megszállottság inkább őrült állapothoz volt hasonló, mára azonban „ráveszik” az embereket, hogy azt csinálják, amit akarnak. A nefilimek, vagy több bibliafordítás szerint az óriások, az özönvíz előtt erőszakkal uralták az emberiséget. Most azonban úgy néz ki, hogy előbb csellel beépülnek, és csak utána fogják az erőszakot alkalmazni.

Nagyon könnyű azt mondani, hogy ez nem is létezik, ilyen nincs is. A szálak azonban erre mutatnak. Nem csak a világiak, hanem a bibliaiak is.

A megoldás

Egyedül Jézus Krisztus. Az Ige azt mondja, hogy nagyobb aki bennünk él, mint bárki, aki ebben a világban van (1Jn.4,4). Azt is mondja az ige, hogy az ellenség minden seregén taposunk (Lk.10,19).

Ezért életbevágóan fontos a bibliai világkép, mert ott egyértelműen le van írva, hogy nincs világűr, és nincsenek más lakható bolygók. Ezért fontos tudnunk azt, hogy EGYEDÜL Jézus Krisztus a megváltó, az Isten Fia, és nincs más! Mert olyan lények állhatnak meg a maguk fizikai valójában előttünk, akiknek lesznek természetfeletti képességeik, de azok nem az Istentől lesznek! Ezért fontos a megszentelődés, mert csak a sajátjai mögé tud odaállni az Úr, és a Szent Szellem erejét adni az imájukhoz. Aki nem az övé, azt nem tudja támogatni, mert nincs hozzá joga.

Egyedül a Biblia tudja leleplezni mindazt, ami előttünk van, és ami még elkövetkezik. Olyan dolgokat fogunk látni, amiket még soha! Most még van időnk felkészülni, és Istent keresni. Nem tudjuk, hogy mikor fogja megengedni az Úr, hogy ezek a lények teljesen nyiltan itt járjanak közöttünk. Egyenlőre úgy tűnik, hogy ők még várnak, vagy jobban mondva még várniuk kell.

Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek. (Lk 21,26)

A bibliai kronológia szerint sincs már sok hátra, és a világ is ezt kezdte el hangoztatni. Talán ezért adta meg az Úr, hogy számoljam ki az időket is:

Rövidesen itt az ítélet ideje

Maximum egy-két évtizedünk lehet addig, amíg a Jelenések könyvében leírt csapások elérik a földet, bár számításaim szerint már csak egy évtized. Egyre nehezebb lesz az Úr segítsége nélkül megállni, mert a gonosz már nem csak a szellemvilágon keresztül támadja az embert.

Ismétlésül egy link:

Negyedik típusú megtévesztések — A földönkívüliek leleplezése (forrás: idokjelei.hu)
https://youtu.be/GGkSu3CEqt0

Jézus nevére elmenekülnek az UFÓk!

Az asszony magvának és a kígyó magvának harca a végidőkben

És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. (1Móz 3,15)

Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzon egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele; (Jel 12,17)

Több dolog is van, amikkel először a Teremtés könyvében, vagyis Mózes első könyvében találkozunk, és utána újra látjuk őket a Jelenések könyvében. Ilyen például az élet fája, de ilye a fenti két igehely is. Az asszony magva és a kígyó magva közötti harc végigkíséri az emberiséget. A harcnak két csúcspontja van. Az egyik már beteljesedett Jézus eljövetelével, ahogyan a kereszten legyőzte az Ő összes ellenségét (Kol.2,14-15), a kígyó fejére taposott. A prófécia azonban itt nem csak az Úrról szól, hanem az asszony magja és a kígyó magja közötti harcról is.

Ezt a két „magot” nem szabad egyesszámban értelmeznünk, mert akkor az azt jelentené, hogy az asszony egy magjáról és a kígyó egy magjáról volna szó. Akkor az egész emberiség csak csendesen figyelhetné, hogy a kettőjük harcának mi lesz a kimenetele. Akkor úgy is mondhatnánk, hogy Jézus küzd az antikrisztussal, de végignézve az emberi történelmet, ez nem így van. Ebben a harcban minden ember benne van, és mivel még a Jelenések könyve is szól erről a harcról, ezért közelebbről is meg kell vizsgálnunk, hogy kikről szól ez az ige. Először azt nézzük meg, hogy Jézuson kívül kik még az asszony magva.

Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, (Gal 4,4)

Mert mondom nektek, hogy azok között, akik asszonytól születtek, egy sincs nagyobb próféta Keresztelő Jánosnál; de aki kisebb az Isten országában, nagyobb ő nála. (Lk 7,28)

Az emberek asszonytól születnek. Ahogyan Mózes első könyvében látjuk, minden teremtmény a maga neme szerint szaporodik a földön. Az ember is ember utódokat tud nemzeni. Ha belenézünk Ádám nemzetségtáblájába, akkor azt látjuk, hogy „férfiúvá és asszonnyá teremtette őket” (1Móz.5,2), és minden egyes generációnál azt olvassuk, hogy élt ennyi és ennyi évet, és nemzette az első fiát, majd még élt ennyi és ennyi évet, és nemzett még fiakat és lányokat (1Móz.5,3-32). Mindegyik ember Ádámtól örökli a mulandó hústestét (1Kor.15,47-50), és minden embernek férfi az atyja és asszonytól születik (1Kor.11,11). Minden ember az asszony magvaként kezdi az életét.

Könnyű lenne egyszerűen kimondani, hogy a gonosz emberek vannak a kígyó magvából, de ez közel sem ilyen egyszerű. Jézus is és Keresztelő János is csak a farizeusokra mondta ki, hogy a kígyó magvából valók (Mt.3,7; 12,34; 23,33). Hogy miért, arra még később visszatérünk. Az Ige szerint mindannyian gonoszok vagyunk, és senki sem jó (Mk.10,18),  és mindenki egyformán vétkes és bűn alatt van (Róm.3,9; 3,12; 3,23). Amikor az Úr az ellenségeskedésről szól Évának, akkor még nem volt egyetlen gyermekük sem. Logikusan akkor ennek azt kellene jelentenie, hogy mindannyian, akik bűnben születtünk (Zsolt.51,7) a kígyó magvának kellene lennünk, de az Ige nem ezt mondja, ahogyan a fenti két igevers is másról tesz bizonyságot (Gal.4,4; Lk.7,28). Az emberek, bár bűnösen születnek, attól még az asszony magvához tartoznak, még azok is, akik nem keresik Istent.

1 Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a vétkek és bűnök miatt, 2 Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; 3 Amikben forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi hústestünk kívánságaiban, cselekedve a hústestnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is: (Ef 2,1-3)

Akik ma hívők, és újjászületettek Krisztusban, azok is holtak voltak a bűnök miatt, és azok is a világ fejedelmét szolgálták a megtérésük előtt. Ezért ki kell mondanunk, hogy a kígyó magvának mást kell jelentenie, nem a bűnös embert.

De akkor kik a kígyó magvai?

Erre két oldalról kell keresnünk a választ. Egyrészt az emberek között, másrészt a szellemi lények között. Először a szellemi lények oldaláról kell közelítenünk, mert hozzájuk hasonlítva fogjuk felismerni az emberek között a kígyó magvát.

Ehhez be kell határolnunk, hogy kik az ember ellenségei. Ezt a Szent Szellem egyértelműen elmondja:

Mert nem vér és hústest ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, e világ sötét urai ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. (Ef 6,12)

És előszólítva tizenkét tanítványát, hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget. (Mt 10,1)

Íme adok nektek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat nektek. (Lk 10,19)

Mivel az Ige azt mondja, hogy az asszony magva fog harcolni a kígyó magvával, ezért a harcnak a földön kell zajlania, mert az ember ide van kötve a földre. Ha itt zajlik a harc, akkor az ellenségnek is a földön kell lennie. Az írás egyértelművé teszi, hogy nem ember-ember elleni harcról van szó, mert nem hús és vér ellen harcolunk, hanem szellemi fejedelemségek, hatalmasságok, a gonoszság szellemei és e világ sötét urai ellen, ezért a fegyvereink sem hústestiek, hanem szellemiek (2Kor.10,4). Ez az ellenség két oldalról támad minket. Az egyik a hústest felől – a gonoszság szellemei – amelyek más szóval a démonok. Másrészről pedig a nemzetek fölött lévő szellemi fejedelemségek (Dán.10,13; Dán.10,20; Zsolt.82,1-8)

Tehát a bálványáldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy. (1Kor 8,4)

Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, aminthogy van sok isten és sok úr; (1Kor 8,5)

Fontos különbséget kell tennünk a bálványok és az istenek között. Bálványok nem léteznek, azokat az emberek alkotják úgy, hogy bizonyos lényekhez (akár emberekhez) vagy tárgyakhoz hozzáragasztanak isteni tulajdonságokat, és azokat elkezdik imádni. Ezek önmagukban nem rendelkeznek természetfeletti hatalommal, maximum a mögöttük lévő szellemi erőnek van hatalma. Így értjük meg, hogy önmagában a magyar koronának sincs hatalma, hanem annak a szellemi fejedelemségnek van, aki imádatja az itteni emberekkel a koronát.

Az Ige viszont egyértelműen mondja, hogy van sok isten. Ha ebbe jól belegondolunk, akkor nem véletlen, hogy az özönvíz utáni egy Istenben hívő embercsoport – Noé és családja – később hogyan válhatott több istenben hívővé (2Móz.34,15; 4Móz.33,4; 2Kir.18,33-35; 1Móz.6,4). Itt most nincs mód a részletes magyarázatra, de Bábel után az Úr az országokat szellemi lények irányítására bízta, ahogyan a 82.-es zsoltárban is olvashatjuk. Ők azonban ezt a hatalmat a maguk imádtatására használták. Ők abba a kategóriába tartoznak, akik a népek közgondolkodásást befolyásolják. A legjobb példa erre talán az az esemény, ami Efézusban történt Pálékkal (ApCsel.19,27-34). Sokan nem is tudták, hogy miért támadt a zavargás, de mégis két óra hosszán át képesek voltak az kántálni, hogy „nagy az efézusi Diána”. Ezt jelenti a népek feletti fejedelemség befolyása. Ezek a hatalmasságok nem az egyes emberek életébe avaktoznak bele, hanem a területükön élők összességére vannak hatással. Egy másik bizonyság a területi szellemekre Izrael térképe.

Tisztán látszik, hogy azok a területek, amelyeket nem foglaltak el Józsué idejében, azok pontosan azok a területek, amelyek ma is palesztín kézen vannak (pl. Gáza övezet). Azt gondolom tudjuk, hogy a palesztín név a filiszteus név római változata, mert a filiszteusok után nevezték el ezt a területet a rómaiak (magyarul) Palesztínának.

De vissztérve témánkhoz, ezek a szellemi fejedelemségek az egyik csoportja a kígyó magvának. A másik csoport a démonok, akik a hústest felől, közvetlenül a földön harcolnak az ember ellen. Az eredetüket most részletesen nem taglalom, mert ez egy nagy lélegzetű munka lenne. De annyit mindannyian megállapíthatunk, hogy a démonok elleni harc valósággal testközelben zajlik (Mk.1,23; Mt.12,43; Mk.3,11; Lk.6,18; stb). A lényegen kívül, hogy ők a kígyónak az a másik magva, akik az ember ellen harcolnak, a démonokról most nem szükség többet mondanom.

De itt térjünk vissza azokhoz az emberekhez, akik szintén lehetnek a kígyó magva. Fentebb említettem a farizeusokat, akikre Jézus is és Keresztelő János is azt mondta, hogy mérges kígyónak fajzatai. Az Ige azokat nevezi a kígyó magvának, akik tudatosan végzik az egyik vagy mindegyik tevékenységet az alábbiak közül:

– megváltoztatják Isten parancsait

– nem engedik az embereket Istenhez

– tévtanításokat terjesztenek

– pusztítják az embereket (nem az egyes emberölésről van szó)

– nyiltan Isten ellenségei

– nyiltan üldözik az Isten népét (akár a zsidókat, akár az igaz keresztényeket)

A farizeusok közül sokan értették Jézus példázatait, hogy ellenük mondja (Mt.21,45), de mégsem volt bennük szándék a megtérésre. Elvégezték a szívükben, hogy inkább Jézus vesszen el, mint ők. Ezek azok az emberek, akiknek már nincs hely a megtérésre, hanem a Gyehenna vár rájuk.

Miután röviden, valóban csak egészen röviden tárgyaltuk, hogy hogyan harcol a kígyó magva az asszony magvával, most nézzük meg, hogy a Jelenések könyvében mi van leírva erről a harcról.

És vettetett a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vettetett a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetnek. (Jel 12,9)

Annak okáért örüljetek egek és akik laktok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállt az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. (Jel 12,12)

Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzon egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele; (Jel 12,17)

Iszonyú világ lesz a földön az első elragadtatás után. Ahogyan fentebb írtam, nem szabad egyesszámban értelmezni sem az asszony magvát, sem a kígyó magvát. Itt is azt látjuk, hogy az atyánkfiai (többesszámban) legyőzték a sárkányt a Bárány vére által, a bizonyságtételükkel és azzal, hogy nem kímélték az életüket mindhalálig (Jel.12,10-11).

A Sátán, ama régi kígyó (Jel.12,9) minden gonosz angyalával együtt levettetik a földre. Ehhez még csatlakoznak mindazok a lények, akik a föld mélyén vannak, amikor az ötödik angyal trombitál, és megnyílnak a mélység kútjai, és feljön mindenféle pokolfajzat. Olyan mértékű lesz a gonosz jelentléte a földön, amilyen korábban még sohasem volt!! Olyan világ lesz, amilyen még nem volt a világ kezdete óta (Dán.12,1; Mt.24,1). Olyan dolgok fognak történni, amik miatt az emberek „elhalnak a félelem miatt” (Lk.21,26)!

Ennek a végső harcnak érezzük és látjuk az előkészületeit. Sokan azt mondják, hogy a permetezés (chem-trail – kémiai csíkok) is azért van, hogy a nefilimeknek (bukottaknak) előkészítsék a légkört. Ezért vannak olyan törvények már, hogy például Kanadában elveszik azoktól a családoktól a gyermeket, akik nem hajlandóak a gyermekükkel a nemiségváltásban résztvenni (https://www.dailysignal.com/2017/06/27/new-law-canada-remove-kids-parents-reject-transgender-ideology/)

Már egy oxfordi professzor is elmondja, hogy léteznek UFÓ-emberi hibridek

 (https://www.thesun.co.uk/news/8950579/oxford-university-professor-aliens-breeding-hybrid-humans-earth/)

Mikor már „mindennapos”, hogy emberi-állati hibrideket tenyésztenek

(https://www.technologyreview.com/s/545106/human-animal-chimeras-are-gestating-on-us-research-farms/)

Az USÁ-ban már több államban engedélyezik az abortuszt egészen a 9. hónapig

(https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46994583)

Amikor kórházakban gyermekvérrel vératömlesztést lehet kérni az öregedés ellen

(www.thedailysheeple.com/a-company-that-will-fill-your-veins-with-the-blood-of-young-people-has-opened-5-clinics-in-the-united-states_012019)

Amikor egyre több film szól a zombikról, vámpírokról, emberevőkről, óriásokról, más bolygón lévő életről, akkor ki kell mondanunk, hogy a közgondolkodás formálása gőzerővel folyik.

Nem is beszélve arról, hogy a démonok tanításaira egyre többen odafigyelnek (1Tim.4,1), és az úgynevezett kereszténység is egyre inkább elszakad az igaz hittől. A világ valóban afelé halad, amilyen Noé napjaiban volt, amikor eljött Isten ítélete és elvesztett mindenkit, aki nem akart megtérni. Az akkori világ jellemzői mai is igazak:

  1. Egy „teremtő” tisztelete a maguk módján ahelyett, hogy azt imádnák, aki teremtette a mennyet és a földet, úgy, ahogyan Ő akarja
  2. A női nem (prominence) szerepének erősödése, és a törvényes házasság elutasítása
  3. A mechanikus művészetek gyors fejlődése. Technikai fejlődés. Képzőművészet „fejlődése”
  4. A világ és az egyház szövetségkötése, amely a teljes leromláshoz vezet
  5. A népesség hatalmas növekedése
  6. Az igaz prédikáció elutasítása, amely az ember visszafordíthatatlan megkeményedéséhez vezet
  7. A Levegőég birodalmának lényei megjelennek a földön, és törvénytelen közösséget folytatnak az emberekkel

Mindegyik jel gyorsan és erőteljesen erősödik. A vég közelebb van, mint gondolnánk. Mindenkit arra bátorítok, hogy térjen meg és keresse az Istent amíg még van kegyelem! Egyedül Jézus Krisztusban van esély a megmenekülésre!

És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk. (ApCsel 4,12)

Megjegyzés:

Itt ki kell emelnem egy fontos elvet a Biblia olvasásánál. A Biblia sem nem szórakoztatásra, sem nem regényként íródott (2Pt.1,20; 2tim.3,16). Ezért amikor valami furcsát vagy nagyon meghökkentőt olvasunk, akkor arra nagyon oda kell figyelnünk, mert amikor a Biblia könyveit írták, akkor nem az járt az írók fejében, hogy „Ide most tegyünk valami durvát, hogy a figyelmet magunkra vonjuk!”. Ezekből a részekből érthetjük meg alaposabban, hogy a teljes világkép hogyan áll össze a láthatóból és a láthatatlanból. Más szóval így érthetjük meg az Ige helyes és teljes világképét, így fog megnyílni számunkra az igazság is. Ahogyan Jézus is mondta, hogy boldog az, aki Őbenne nem botránkozik meg (Mt.11,6), ugyanígy ne botránkozzunk meg az Igén sem, mert minden a mi épülésünkre lett megírva (1Kor.10,11, Róm.15,4).Ezért ha furcsa lényekről ír, szilárd égboltról vagy bármi más „furcsaságról”, akkor azokon komolyan gondolkodjunk el.

Kapcsolódó írások:

A 82.-es zsoltár, a háttere és a következményei

82-es zsoltár és Septuaginta folytatás – 96.zsoltár

valamint a Noé napjai napjainkban sorozat.

Prófécia – értelmezéssel

Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok! (1Thessz 5,21)

Egy nagy vihart kavaró prófécia jár körbe az interneten. Többen mondanak ellene, mint mellette. Amikor megláttuk, mi is (a mi gyülekezetünk) megdöbbentünk és azt tettük, amit a fenti ige is mond. Összeültünk, és az Úr elé vittük, hogy Ő tegyen bizonyságot erről. Mivel a prófécia egy videóval egy ütt jelent meg, amely már egy magyarázatot is tartalmazott, ezért úgy döntöttünk, hogy kifejezetten a prófécia szövegét vesszük elő, és azt nézzük végig tételesen, hogy mi áll benne pontosan. Mert végsősoron, minden más már egy-egy ember interpretációja, vagyis értelmezése, amely a saját, Istennel és a Szent Szellemmel való kapcsolatán múlik. A sokféle nézőpontból is látszik, hogy ma megint a Bírák könyvének korát éljük, ahol „mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott az ő szemei előtt” (Bír.21,25).

Vizsgálatunk eredményét szeretném közzétenni, hátha segít másoknak is, hogy milyen eredményre jutottunk.

A legelső jel a prófécia valóságát illetően az lehet, amit már az Ószövetségben is olvashatunk, amikor Akháb király a szíriaiak ellen készül, és megkérdezi a prófétákat, hogy milyen lesz a csata kimenetele. Akkor minden próféta győzelmet prófétál, kivéve egyet, Mikeást, akit éppen ezért nem kedvel Akháb, mert sohasem prófétál neki jót (1Kir.22.fejezet). De ismerve Akháb történetét, ez nem is meglepő, hogy az Úrtól nem kapott jó próféciákat. Egy másik eset, amikor Jeremiás áll szemben a hamis prófétával (Jer.28.fejezet), illetve az egész néppel – ahogyan ezt Jeremiás könyvében végigkísérhetjük. Senki sem hitt Jeremiásnak.

De még az Újszövetségben maga Pál is panaszkodott, hogy egyedül maradt, amikor a törvény előtt állt:

Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne számíttasson be nekik. (2Tim 4,16)

Ebből két dolgot kell tisztán látnunk:

1. Nem mindig a többség képviseli az igazságot, és sokszor a próféciában szereplő igazság elsőre nem is tűnik valóságosnak.

2. A hamis próféciák nem keltenek ekkora vihart, mert azok általában kedvezően prófétálnak azoknak, akiknek szól – lásd Akháb példáját.

De lássuk most ezt a próféciát:

ISTEN ÜZENETE A MAGYAR NEMZET ÉS A MAGYAR EGYHÁZAK SZÁMÁRA

Kapta :  Sólyom Albert   (2018. január  18.-án)

Az Úr az egyházakat és a magyar népet együtt szólítja meg. Még az Újszövetségben is amikor Péter először kezdi hírdetni az evangéliumot, akkor az egész néphez szól, és azt mondja, hogy

Azt, aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadva, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöltétek: (ApCsel 2,23)

Ezt kifejezetten a népnek mondja, nem a farizeusoknak, akik mint a törvényes hatalom képviselői, végsősoron átadták Jézus Pilátus kezébe, és követelték a megfeszítését. A nép tagjainak mondja, hogy ti a gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve öltétek meg Jézust. Az ítéletet pedig a rómaiak hajtották végre, és nem a zsidó nép, mégis ezt mondja nekik. És ez az Újszövetség kora. Az Ószövetségben sok prófécia szól Izrael egész népéhez (pl. Ésaiás próféta könyvének első fejezetei).

Ezzel ez a prófécia nem kivétel a többi közül, mert ahogyan láttuk, nem egyedi, hogy az Úr egy egész nemzetet szólít meg. És az sem egyedi, hogy az egyházat szólítja meg. A Jelenések könyvének 2. és 3. fejezete erről szól, hogy az Úr figyelmezteti az egyházait. De még Péter első levelében is ezt olvashatjuk:

Mert itt az ideje, hogy elkezdődjön az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? (1Pét 4,17)

Mindenek előtt Isten az övéihez szól, hiszen nekik „hivatalból” hallaniuk kell az Urat. Ha az egyház nem tiszta, akkor hová viheti az Úr a megtérő bűnösöket? Ezért őrködik az Úr az egyháza tisztaságán. Ha pedig az egyház nem vette észre, hogy bűnben van, akkor az Úr az ő kegyelméből, előre figyelmeztet, ahogyan ezt az Ószövetség idején is már megmondta:

Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. (Ámósz 3,7)

”Én vagyok az Úr a ti Istenetek Ábrahám, Izsák, Jákob Istene. Én teremtettem a földet, a vizeket, az eget mindent ami ezekben benne van.1

1. Isten elmondja magáról, hogy Ő az egyetlen Isten, aki teremtette a földet, az eget, és mindazt, ami azokban van. „Mert így szól az Úr, aki az egeket teremtette; Ő az Isten, aki alkotta a földet és teremtette azt és megerősítette; nem hiába teremtette azt, hanem lakásul alkotta: Én vagyok az Úr és több nincs!” (Ézs. 45,8)

A korona nem teremtette a földet. Sőt, a korona azt sem tudta megakadályozni, hogy rajta képeket kicseréljenek. Ezért nem számít istennek és vallásos tiszteletre méltónak. A szent jelző miatt azonban itt nem beszélhetünk egyszerű emberi tiszteletről – mint ahogyan például az időseket kell tisztelnünk, hanem vallásos tiszteletről kell beszélnünk. Az ilyenekről az élő Isten azt mondja:

„Az istenek, akik az eget és földet nem alkották, el fognak veszni e földről és az ég alól!” (Jer.10,11)

„Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget: […] és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.”  (Jel. 14,7)

Az igaz Isten imádatán és tiszteletén kívül minden más ilyen jellegű imádás és tisztelet bálványimádás.

Halld Magyar Nemzet szavam2: Európában elsőként Magyarországon foglalták Alaptörvénybe3 a Bálvány4 tiszteletét (imádását), jogalapot adva a gonosznak5, hogy elpecsételje maga számára az egész magyar nemzetet.   Ott világít homlokotokon a 666-os6 pecsét, csak néhány kivétel7 van, akik szembeszálltak a törvény megjelenésével és elutasították.

2. Az egész magyar néphez szól. Nem csak a keresztényekhez, hanem minden magát magyarnak valló emberhez.

3.Idézet az alaptörvényből: „Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szövetség a múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között. Élõ keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.”

„Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer alkalmazására az állam jogosult.”

4. Minden olyan dolog bálvány, amelyet az ember vallásos tisztelettel imád. Pl.: van akinek a pénz a bálványa, mert életének minden területét a pénz szeretetének veti alá. Ezért minden ilyen imádat, amely nem az élő és igaz Istent imádja, bálványimádás. Azt viszont nem mondhatjuk, hogy csak az számít bálványimádásnak, ha leborulunk előtte, ahogyan például Sidrák, Miksák és Abednegónak le kellett volna borulnia az állókép előtt (Dániel könyve 3. fejezete). Mert a Biblia szerint még a fösvénység is bálványimádás (Pál apostol Kolossébeliekhez írt levele 3.rész 5.vers szerint.) „Szent Korona”= bálvány; a bálvány szakrális tisztelete, a Tízparancsolat II. parancsolatának durva megsértése, ami jogot ad sátánnak a nemzet ellen. Átkot-, romlást-, pusztulást hoz. Kiváltja Isten ítéletét is. Ezért probléma a Nemzeti Hitvallásban szereplő mondat: „Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát,”

5. Azzal, hogy a nemzet nem állt ellen a bálványimádás törvénybe iktatásának, jogalapot adott a  gonosznak, hogy az egész nemzetet a magáénak pecsételje el. Ezzel ez a nemzet önként kimondta magáról, hogy az igaz Isten helyett egy bálványt imád.

6. János Jelenések könyve 13:8, 14:9-10 vers, az Antikrisztus=Fenevad (=pusztító) bélyegének száma 666.

A Jelenések könyvében lévő pecsétről még ma senki sem tudja megmondani, hogy pontosan mi is lesz az, és hogyan fog az kinézni. Viszont szellemiségében a korona imádatának pécsétje megegyezik a Jelenések könyvének pecsétjével, mert az is egy törvényes bálványimádás elfogadásának a pecsétje, amelyet az egyik fenevad, az államszervezet rak a polgáraira, a másik fenevad, az antikrisztus imádásának jeleként. Ebből a szempontból a korona imádásának pecsétje valósággal megegyezik a fenevad bélyegének szellemi jelentésével.

7. Csak azok kivételek ez alól az elpecsételés alól, akik aktívan ellenálltak és ellenállnak ennek a törvénynek, ahogyan a Jelenések könyvében is.

Halld hát Magyar Nemzet parancsom: Eljött az idő, hogy olyan politikai vezetőket válasszatok magatoknak8, akik betartják, megcselekszik és végrehajtják parancsomat.  Az Alaptörvényt vissza kell vonni, meg kell semmisíteni minden betűjét számítógépről, internetről, és minden olyan helyről ahol elérhető és vele együtt a hozzá tartozó összes törvénnyel!9

Vissza kell állítani az alkotmányos jogrendet a Magyar Nemzet számára!

8. Isten parancsolja a népnek, hogy olyan politikusokat válasszon, akik megcselekszik az Ő akaratát. És az a parancsa, hogy ezt az alaptörvénybe foglalt bálványimádást törölje el! A bálványimádásnak még a nyomát is töröljék el. Nem Isten fog nekünk valakit kijelölni, hanem nekünk magunknak kell olyan vezetőket választani, akik nem szándékoznak minket törvénybe iktatott bálványimádásra.A korábbi korszakokban a népnek nem volt akkora beleszólása a törvények megalkotásába és a vezetők megválasztásába, mint ma itt Európában nekünk is van. Ha ezért én a választójogommal élve kifejezem az akaratom, hogy ne olyan legyen a vezetőm, aki bálványimádásba visz, akkor eleget tettem az Úr felszólításának. Ha passzív maradok, akkor azzal nem maradok semleges, hanem elfogadom a bálványimádást, és a személyes felelősségem megmarad.

9. Apostolok csel. 19:19, – Efézusban a sátán emberei lelepleződtek, a könyveiket nyilvánosan elégették.

Politikai vezetők10 most hozzátok szólok:  Ha betartjátok, cselekszitek, végrehajtjátok (fenti) parancsomat, akkor én megáldalak, megtartalak titeket a végig.  Ha csak azért fogadjátok üzenetem, hogy hatalomra jussatok és nem cselekszitek parancsom11, akkor nem éritek el a ciklusotok végét12, mert meghaltok.

10. A mindenkori politikai vezetőkhöz szól. Minden jelenlegi és ezután hatalomra kerülő politikushoz szól. Az ószövetségben is szólt sok királyhoz az Úr. Ettől, hogy ma is a vezetőkhöz szól, nem lesz hiteltelen a prófécia.

11. Ez a mondat elsősorban azoknak a parlamenti politikusoknak szól, akik Isten előtt vállalják, hogy eltörlik ezt az alaptörvényt, de hatalomra kerülésük után ezt mégsem teszik meg.

12. Itt azokhoz szól, akit Isten a Neki tett fogadalma miatt hatalomba helyez, de nem cselekszi meg Istennek tett fogadalmát. Az a politikus azt a ciklusát, amelyikben hatalomra került, nem fogja élve kitölteni. (a vére a fején).

Halld parancsom Magyar Nemzet13:  Ha cselekszitek, betartjátok és végrehajtjátok parancsomat, akkor kegyelmet találtok nálam és én eltörlöm a pecsétet a homlokaitokról.

Ha nem cselekszitek13, elutasítjátok, megtagadjátok, nem tartjátok be parancsom, akkor kinyújtom karom ítéletre, és nem marad ott meg a Magyar Nemzetben kő kövön, beton betonon, vas vason és még a virág sem marad meg a cserepében! Emlékezzetek Magyar Nemzet, emlékezzetek Magyar Nemzet, emlékezzetek Magyar Nemzet, nem is olyan régen, Ceausescu fénykorának kezdetén kinyújtottam karom ítéletre és megráztam fővárosát Bukarestet. Emlékezzetek a pusztulásra, emlékezzetek a pusztulásra, emlékezzetek a pusztulásra!

Ez az ítélet hétszerte nagyobb lesz annál,  képzeld el a pusztulást.14

13. Ettől a résztől a prófécia ismét az egész magyar nemzethez szól, nem csak a politikusokhoz. A parancsa pedig az alaptörvény eltörlése.

14. Egy egész nemzetre kiterjedő pusztulást említ. Nem a Richter skála szerint kell mérni, mert nem az erősségéről beszél, hanem a pusztulás mértékéről. Az ítélet lesz hétszeres, ahogyan a 3Móz.26,18-as versben – „Ha pedig ezek után sem hallgattok rám, hétszerte keményebben megostorozlak titeket a ti bűneitekért;” (ill. 3Móz.26,21 és 24-es versekben ugyanígy.) A hétszeres ítélethez képest lesz a pusztulás is nagyobb.

Íme közel van már az a nap, az ajtó előtt, amely napon vissza küldöm Fiamat és megítéli ezt a nemzetet, a világ összes nemzetével együtt.15

15. Az Úr a visszajövetelekor a magyar nemzetet egyszerre ítéli meg a többi nemzettel.Nem arról szól, hogy a többi nemzet előtt fog elpusztulni a magyar nemzet, hanem a többivel együtt. Csak ha a nemzet nem teszi meg amit Isten parancsol, akkor már addigra meg lesz az ítélet. Ettől az igazak még igazak maradnak, de egy olyan helyen lenni, ahol lesújt Isten ítélete, még az igazaknak is nehéz. Erre is számtalan példa van az Ószövetségben – hogy más példát ne említsek, mint Samária ostromát (2Kir.6.fejezet). De mielőtt az Úr végképp elragadja az egyházát, a hatodik pecsét felbontása idején, akkor a földön lévő hívőknek sem lesz könnyű dolga. De még Jézus is figyelmezteti a tanítványokat, hogy könyörögjenek azért, hogy elkerülhessék azt az időt (Mt.24,15-22; Lk.21,36).

Most hozzátok szólok országhatáron kívül élő magyarok: nehogy azt higgyétek, hogy ti megmenekültök az ítélet alól, mert az Alaptörvény16 minden olyan emberre kiterjed, aki magát magyarnak vallja17, vagy rendelkezik magyar állampolgársággal.

16. Nemzeti Hitvallás:MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:[…] Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát”  (szakrális tisztelet).

17. A nemzeti hitvallást az egész nemzet nevében tették, ezért annak a nevében is, aki annak megírásában nem vett részt. Ezért a bálványimádás bűnének szellemi terhe minden magát magyarnak valló embert érint. Azzal, hogy Isten mindenkinek szól, akinek magyar állampolgársága van, azt fejezi ki, hogy akinek szavazati joga van, az tud ez ellen az alaptörvény ellen tenni. A választásával befolyásolhatja az eseményeket. Egy nép nevében Istennél van bűnbocsánat is, ahogyan Dániel egymaga vitte a nép bűneit Isten elé, és könyörgött bűnbocsánatért (Dán. 9,3-11). Ez ma sincs másként. Ma is közben lehet járni Istennél egy egész népért.

Halljátok szavaimat Magyar Nemzet: Az ítélet elrendeltetett18. A ti szabad akaratotokon, megtéréseteken19, hiteteken, engedelmességeteken múlik az ítélet beteljesedésének kezdete.  Akkor lesz az, amikor azt hiszitek, hogy már megmenekültetek20.  Akkor jön el az ítélet a pusztulás, és akkor sírni és gyászolni fogtok, mert a magyar nemzet számára már nem lesz kegyelem21, csak a gyehennával sújtó ítélet.

18. A próféciában szereplő ítélet a magyar nemzet felett elrendeltetett. DE! Istennek való engedelmességgel kegyelmet nyer a nép. Illetve a megtérés és az engedelmesség mértékéhez képest késlelteti az ítélet végrehajtásának kezdetét. Mert az Úr eljövetelével a Bibliában leírt ítélet mindenképpen eljön minden nemzetre. Máté evangéliuma 25.rész 31-32.vers – „Mikor pedig eljön az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.” Láttam már olyan véleményt, amely azt mondta, hogy nem lehetséges, hogy már most meg legyen a nép ítélete. Ellenben ha a bálványimádás törvénybe iktatva továbbra is a népen marad, akkor ez ugyanazt az ítéletet hozza a népre, mint a később eljövő fenevad bélyege. Ma már az is kirajzolódni látszik, hogy a fenevad bélyegét nem egyszerre fogják felvenni a nemzetek, hanem fokozatosan lesz bevezetve a világban. Az azonban egy nemzetnek sem mindegy, hogy az elsők között, vagy az utolsók között fogják az országukban bevezetni. Az alaptörvénnyel már az első helyre léptünk, de engedelmeskedve ennek a próféciának, ezt még levehetjük magunkról.

19. Aki még hitetlen, keresse, kutassa a Teremtő Istent, térjen saját útjáról Isten útjára, ezáltal megmenekülve a kárhozat ítéletétől. Így szól Izrael Istene : „Engem keressetek és éltek!” (Ámos próféta könyve 5.rész 4. vers)

20. „Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekülnek.” (Pál apostol Thesszalonikabeliekhez írt első levele 5.rész 3.vers) Amikor elhozza az antikrisztus a világbékét, akkor fog eljönni az Úr ítéletének ideje. Ezzel a mondattal ez a prófécia nem mond ellent az igének, sőt, megegyezik azzal.

21. Lásd a 17.pontban az idézetet: Mt.25,31-32

Albert a te feladatod, hogy eljuttasd üzenetemet a létező legtöbb felekezethez, gyülekezethez, házi gyülekezetekhez.

Az ő feladatuk22,23, hogy hirdessék templomokban,  gyülekezetekben, házi gyülekezetekben, és  továbbítsák  testvér-felekezeteknek, testvér-gyülekezeteknek, házi gyülekezeteknek, valamint eljuttassák minden ismerős felekezetekhez, gyülekezetekhez, házi gyülekezetekhez, mert az üzenetem el kell jusson a politikai vezetőkhöz is, és a létező legtöbb emberhez, aki a magyar nemzethez tartozik, országhatáron belül és kívül, hogy a döntéseit mindenki szabad akaratából tehesse meg24!”

22. Az egyházak nemcsak passzivitásukkal járultak hozzá ehhez a helyzethez, hanem aktívan elfogaták és alávetették magukat ennek a bálványimádást törvényre emelő alaptörvénynek. Mivel csak úgy lehet egy szervezet egyház, ha elfogadja az alaptörvényben foglaltakat.

Azért kell ennek a próféciának a keresztény közösségekbe eljutni, hogy minden közösségben (felekezetre való tekintet nélkül) megtérjenek a nemzet nevében ebből a bűnből, tagadják meg a korona imádatát és jelententsék ki (közös imában hangosan kimondva), hogy ez az ország az Úr Jézus Krisztusé (Zsoltárok 2,7-8)! Mivel a nép nevében csak kevesen ajánlották fel az országot a koronának és Máriának, ezért ha ugyanígy a hívők csoportjai hittel kijelentik, hogy ez az ország nem Máriáé és nem a koronáé, hanem az Úré, akkor úgyanúgy számít a szellemvilágban és legfőképpen Isten előtt! És ezzel elfordítjuk az ítéletet az országról.

23. Minden keresztény egyházvezető–  és hívő  Isten előtti felelőssége  –  a saját- és embertársai üdvössége érdekében  –  ennek az üzenetnek az elfogadása –  és sürgős terjesztése!

24. Mindenki maga viseli a döntéseinek és cselekedeteinek súlyát Isten előtt.

Lejegyezve:    2018.  március hónap 9. napján.

Solyom Albert 

E-mail: albertsolyomgb@gmail.com

(kamion-sofőr  EU-ban, –  2018. márciusban érkeztem haza szabadságra)

Megjegyzés Ámos próféta azt vallotta magáról  (Ámos 7:14-15), hogy ő barom- pásztor, nem hivatásos próféta, de mivel Isten szólt hozzá és felelősséget helyezett rá, ezért prófétált, nem tehetett mást.   Rám is ezt a felelősséget helyezte Isten,  ezért  teszem közzé, hogy eljusson a címzettekhez. Nem kívánok „Jónás prófétához” hasonlóan Isten elől menekülni. Isten a semmiket is ki szokta választani,( ld. Pál levele 1.Kor.1:27-29. versben.)

(a prófécia vége)

Az igével összevetve ezt a próféciát, nem találtunk benne olyan pontot, amitől ez a prófécia hamis lehetne. Bízva abban, hogy a próféciát kapó testvért hitelesnek tartják azok, akik őt több évtizede ismerik, az ő személyének hitelességét az Úr előtt is elfogadjuk.

Ez a prófécia több hasonlóságot mutat a Szent Irásban található más próféciákkal és történetekkel. Mi ebből Isten kegyelmét és jóságát láttuk meg, hogy még akkor szól a nemzethez, amikor még van esély a megtérésre. És igazán mit is kér tőlünk, azt hogy vállaljunk felelősséget az életünkért, mint választópolgárok, és amennyire a törvény adta lehetőségeink engedik, álljunk ellen a törvényes bálványimádás kényszerének. Ha pedig már elkövettük ezt a bűnt, akkor abból térjünk meg, még akár a nép nevében is. Ezért írtunk ide egy minta imát a megtéréshez.

megtérő ima minta:

Uram, Istenem! Bocsáss meg, hogy mint a magyar nép egyik tagja, hagytam, hogy az alaptörvényt meghozzák a nevemben. Bocsáss meg nekem, hogy nem tettem ellene semmit, hanem hagytam, hogy törvényessé tegyék a bálványimádást. Bocsáss meg nekem az Úr Jézus nevében, és kérlek Jézus vérével tisztíts meg engem ettől a bűntől! Ezennel elhatárolódok a korona imádatától, és elutasítom az alaptörvénybe leírt bálványimádást az én életemben. Azt magamra (és családomra) vonatkozva megtagadom. Visszavonom az ország felajánlását Máriának, és kijelentem, hogy ez az ország nem Máriáé, hanem a Teremtő Istené és az Ő Fiáé, az Úr Jézus Krisztusé, aki az Ő vére árán vásárolta meg a nemzeteket!

Kijelentem, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, aki teremtette a mennyet és a földet az egyetlen Isten, és Őt illet minden imádat! Az Ő Fia a Názáreti Jézus, akiről az Atya bizonyságot tett azzal, hogy feltámasztotta a harmadik napon, és felvitte Őt a mennybe és ültette az Atya trónjának jobbjára. Övé minden hatalom mennyen és földön. Ő az, aki eljött, és magára vette a mi bűneinket, és meghalt a mi váltságunkért a golgota keresztjén! Az Ő nevébe vetett hitem, és az Ő áldozata megszabadított engem az én bűneimből. Uram, köszönöm a szabadításod! Minden dicsőség a Tiéd! Ámen.