Helyi gyülekezetek, házi gyülekezetek és az elkövetkezendő hitetés

A Kolosséban lévő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. (Kol 1,2)

Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei; köszöntenek titeket az Úrban felette igen Akvila és Priscilla, a házuknál lévő gyülekezettel együtt. (1Kor 16,19)

És Appiának, a szeretettnek, és Arkhippusnak, a mi bajtársunknak, és a te házadnál lévő gyülekezetnek: (Fil 1,2)

Talán még nem írtam olyan fontos cikket, mint a mostani. A körülöttünk lévő világ olyan tempóban változik, amit nagyon nehéz követni, ép ésszel feldolgozni pedig még nehezebb. A cikkekből korábban is kiderülhetett, hogy a házi gyülekezetek felé orientálódunk, ahogyan Soós Péter tanításaiban is ezt az irányt mutatja az Úr. De miért is olyan fontos ez? A világ változásaiból nem lehet előre megmondani, hogy hol milyen változások fognak egyik napról a másikra bekövetkezni. Még maga a pápa is azt mondja, hogy a legkiszámíthatatlanabb időkben élünk. És ez így igaz.

Különösen a nagyvárosokban igaz ez a két fontos dolog:

1. A nagy gyülekezetekben sok az ismeretlen arc, és gyakran ezek az arcok még változnak is. Egy-egy Istentiszteleten ott vannak, másikon más arcokkal találkozunk. El lehet menni egy Istentiszteletre, hogy senkivel sem beszél az ember. Csak bemegy, és utána kijön, úgy, hogy egy szót is szólt volna hozzá bárki. Kisebb településeken, vagy kis létszámú, hogy úgy mondjam családias gyülekezetekben ezt nem lehet megtenni. Ahogyan egy kis faluba sem mehet be úgy egy idegen, hogy ne tudná a falu, hogy ott járt.

2. A nagy városokban egy pillanat alatt lekorlátozhatják a szabad mozgást. Budapesten egy-egy rendezvény, film forgatás, külföldi delegáció fogadása vagy sportesemény miatt egyik napról a másikra az ember helyhez kötötten marad és csak gyalogosan közlekedhet. Ez akkor érdekes, ha otthon épp csak aznapra való élelem van, és a „zónámon belül” nincs nyitva bolt, vagy ha van is, akkor nem ér el oda az áruszállító a „blokád” miatt.

Ebből a két tényből kiindulva, láthatjuk, hogy egyik pillanatról a másikra ott maradhatok, hogy nem ismerem a közelben lakó testvéreim, és nincs semmi készletem sem, hogy napokat, vagy akár hosszabb időt kihúzzak. Ez még természetesen nincs így, és nem akarok senkit azzal riogatni, hogy ez bármelyik pillanatban megtörténhet. Csak gondolkodjunk el a helyzeten, hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva.

És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben örömmel és tiszta szívvel. (ApCsel 2,46)

Hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem nektek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként, (ApCsel 20,20)

És betelt az egész város háborúsággal; és egy akarattal a színházba rohantak, megfogva Gájust és Aristárkhust, kik Macedóniából valók és Pálnak útitársai voltak. (ApCsel 19,29)

Köszöntsétek az atyafiakat, akik Laodiceában vannak, és Nimfást és a gyülekezetet, mely az ő házánál van. (Kol 4,15)

És foglalatosak voltak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. (ApCsel 2,42)

Az apostolok idején két fő gyülekezése volt a hívőknek. Házanként megtörték a kenyeret, közösségben voltak és imádkoztak. Ezen felül, összejöttek tanításokat hallgatni, de ott nincs utalás, hogy olyan Istentisztelet lett volna, mint amelyet ma gyakorlunk a gyülekezetekben. A televízió előtti időkben a templomok voltak azok a helyek, ahol meghatározták a közösség gondolkodását, és irányt mutattak a világi dolgok értelmezésében is. Ezért volt sokáig a katolikus egyházban halálos bűn a misétől való távolmaradás, mert ez az ellenőrzésnek és a véleményformálásnak egyfajta eszköze lehet.

A sok üldözés miatt, a korai egyház életében szó szerint életbevágó volt ismerni a testvéreket. Nem is beszélve a mára újra kialakult hivatali rendszerre, amely akkor nem létezett. Nem kellett a gyülekezetnek eltartania a szervezetet, hanem valósággal a testvérek szükségeire adakozhattak. Ennek meg volt az az előnye is, hogy a szolgálatokra a Szent Szellem által kijelölteket meg tudták próbálni és ítélni, ahogyan erre Pál is felszólítja Timótheust (1Tim.3,10), hogy próbálja meg a szolgálókat. Ilyen gyülekezeti struktúrában két dolgot könnyebb megtenni, mint a maiban:

1. Tudom, hogy melyik testvérem miben szűkölködik, és ezért célirányos lehet a segítség egymás szükségeire. Közvetlen ahhoz jut el az adomány, akinek szüksége van rá.

Mert ha a készség megvan, aszerint kedves az, amije kinek-kinek van, és nem aszerint, amije nincs. Mert nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, nektek pedig nyomorúságotok legyen, hanem egyenlőség szerint; e mostani időben a ti bőségetek pótolja amazoknak fogyatkozását; Hogy amazoknak bősége is pótolhassa a ti fogyatkozásotokat, hogy így egyenlőség legyen; Amint megvan írva: aki sokat szedett, nem volt többje; és aki keveset, nem volt kevesebbje. (2Kor 8,12-15)

Ma sokszor az „átlagos” gyülekezeti tag erőn felül ad, és akik kapják, azok pedig bővölködnek. De nem kellene ennek így lennie. (ApCsel.4,32-35)

2. Helyben, utazás nélkül is kapcsolatban lenni a testvérekkel, és részesülni Krisztus testének minden áldásában. Mivel mindannyiunknak szüksége van a test többi tagjára, ezért a helyi közösség szinte bármikor össze tud jönni, hogy szolgáljon egymás felé. De ezt csak helyben lehet megtenni, ahol ismerem minden testvérem. Ha pedig az üldözések miatt nem lehet utazni, akkor is könnyebb összejönni, mert ismerem az enyéim, és tudom, hogy kit engedek be a házamba. Ehhez viszont idő kell, hogy a szükséges bizalom és ismeretség kialakuljon. (Ajánlom Soós Péter blogjáról a Fussatok ki én népem és a Hová fussak Babilonból cikkeket.) Ahogyan ezekben a cikkekben is le van írva, akik elkezdik gyakorolni a házi gyülekezetek keretein belül az úrvacsorát és az Istentiszteletet, azoknak az Úr vezetésével maguknak kell megtalálniuk a formát és a tartalmat. De tanúsíthatom, mint egy házi gyülekezet tagja, hogy ebben nagyon segít az Úr. Röviden összegezve, még nincs itt a pánik ideje, de az Úr már hívja az övéit Babilonból.

És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját. (Jn 10,4-5)

Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. (Mrk 13,22)

Ő pedig mondta: Meglássátok, hogy el ne hitessenek benneteket: mert sokan jönnek el az én nevemben, kik ezt mondják: Én vagyok; és: Az idő elközelgett; ne menjetek azért utánuk. (Lk 21,8)

Életbevágó minden Krisztusban hívő embernek, hogy közvetlen kapcsolata legyen az Úrral, vagyis ismerje az Ő hangját és határozottan tudja, hogy mit és mikor mondott az Úr. Nem szabad, hogy külső forrásokra szoruljon rá. Mindenkor tudnia kell a Szent Szellem vezetését követni. Az előttünk álló időszakban ez valósággal életbevágó lesz. Nem szabad, hogy emberi bölcsesség vezessen minket, hanem az Úr vezetésére van szükségünk. Ha rászorulunk a külső magyarázatokra, és nem tudjuk mi magunk megkérdezni a Szent Szellemen keresztül az Urat, akkor nagyon könnyen elveszünk, mert semmi védelmünk nem lesz az eljövendő hitetéssel szemben.

Ha valaki figyeli a tudományos világ híreit, akkor három fő irányt vehet észre. A génmanipuláció, DNS térképészet, fajok keresztezése, stb. az egyik fő irány. A másik, a mesterséges intelligencia. Ebbe is hatalmas propagandát, tőkét és energiát fektetnek. A harmadik irányvonal pedig az űrkutatás. Szinte hetente vannak újabb fontos bejelentések, egyre közelebb viszik a közvéleményt ahhoz, hogy egy földön kívüli életformát fogadjon el. Ha valaki olvasta a blogon a Noé napjai napjainkban 1. rész; Noé napjai napjainkban 2. rész ; Noé napjai napjainkban 3. rész írásokat, akkor elmékezhet rá, hogy milyen jellemzői voltak akkor ennek az időszaknak, és azok a jellemzők kezdenek ma is ugyanúgy felbukkanni. Hogy csak egy rövid kitérőt tegyek. A 3. részben megemlítetem az emberek feláldozását. A mai művészvilágban már megjelent a „spirit cooking”, vagyis a „szellem főzés”. Ha erre valaki rákeres, akkor felkavaró  képeket találhat. Egy blogon most megjelent erről egy tudósítás is, hogy már 2011-ben ezt nyilvánosan is megtették, és ahogyan a „művész” maga elmondja, az alkotásoknak „több szintű jelentésének kell lennie”. Az összeállítás itt látható is Végidőfigyelő – hajszálra a kannibalizmustól. (Vigyázat, felkavaró!) Ebből mindenki vonja le maga a következtetést.

Ugyanígy meg van a szerepe a mesterséges intelligenciának is a következő egyre egységesedő világtársadalomban, mégpedig az emberek „lelketlen” ellenőrzése. Hiszen egy gép nem fog mérlegelni, hanem végrehajtja a programját. De ha a DNS és gén programozásba gondolunk bele, akkor felismerhetjük, hogy a Noé előtti kor test nélkül maradt lényei próbálnak meg kétségbeesetten újra fizikai testet kapni. De a hitvilághoz legszorosabban mégis az űrkutatás kapcsolódik, méghozzá több szállal. Ha megfigyeljük a Vatikán kommunikációit az idegenekkel kapcsolatban, akkor egy hatalmas változást fogunk látni. Míg évtizedekkel ezelőtt azt mondták, hogy megkeresztelnének egy földönkívülit, addigra ez ma már oda jutott, hogy ők nem buktak el, mint mi, ezért nekik nincs szükségük a megváltásra. Tanulhatunk majd tőlük hit dolgában. És ezt ráadásul ki is olvassák a Bibliából. Tegyünk próbát. Itt most végigvezetek egy gondolatmenetet, amely ezen megy végig, és egy mai Bibliát használok az idézetekhez. (Szeretném hangsúlyozni, hogy nincs ellenérzésem ennek a Bibliának a készítőivel szemben.) (Figyelem, ez nem az én véleményem, csak példa!)

Szóval a hit és az UFÓk

A katolikus egyház azt mondja, hogy lekorlátozzuk Isten teremtő erejét, ha azt mondjuk, hogy csak a földön van élet. Ezért is aktív ez az egyház abban, hogy UFÓ konferenciákat tartson, és mélyen beleássa magát a földönkívüli életformák tanulmányozásába. Sajnos az eredeti nyilatkozatokat nem sikerült megtalálnom, csak egy könyvben idézett változatukat:

„Ez magába foglalja Dr Christopher Corbally-t is, aki 2012-ig a Vatikán Obszervatórium Kutató Csoportjának alelnöke volt a Graham hegyen, aki hiszi, hogy az istenképünk meg fog változni, ha a tudósok hamarosan nyilvánosságra hozzák az idegen életet (beleértve a szükségét egy emberszerű Istenről egy „tágabb lénnyé”). A jelenlegi igazgató, Jose Funes, ugyanilyen messzire ment, sugallva, hogy az idegen élet nem csak létezik az univerzumban, hanem „testvéreink”. Amikor megjelennek, jóváhaggyák a kereszténység „igaz” hitét és Róma uralmát. Amikor a L’Osservatore Romano újságban, amely nem közöl semmi olyat, amelyet a Vatikán nem engedélyez, megkérdezte, hogy ez alatt mit ért, akkor így válaszolt: „Hogyan zárhatjuk ki, hogy máshol nem fejlődött élet? Ahogyan a földi teremtményeket „testvéreinknek” tekintjük, miért nem beszélünk „földönkívüli testvérekről”? Ez még mindig a teremtés része lenne” és hinni a létezésében nem ellentmondásos a katolikus tanoknak.”

(Tom Horn – Chris Putman: Exo-Vaticana, 2.fejezet)

Tehát, létezik más bolygón élet, amelyről tudomásunk is van, és ez teljesen alá is támasztható a Bibliából:

De vannak más juhaim is, amelyek nem ebből az akolból valók. Őket is vezetnem kell, és hallgatnak a hangomra. Így lesz majd belőlük egy nyáj, egyetlen pásztorral. (Jn 10,16 – Egyszerű fordítás)

Jézus így folytatta: „Ti lentről származtok, én fentről származom. Ti ehhez a világhoz tartoztok. de én nem. (Jn 8,23 – Egyszerű fordítás)

Jézus maga mondja, hogy más bolygókon is van élet, és ők majd hallgatnak a szavára, nem úgy, mint az emberek. Ráadásul még azt is mondja, hogy Ő fentről származik, az űrből, az univerzumból. Azt tudjuk, hogy akiket mi láttunk mint angyalok, azok UFÓK valójában, és Énokot is UFÓK vitték el más bolygóra, magukhoz.

Világra szóló tervemet ki homályosítja el oly szavakkal, amelyekből hiányzik a tudás? Nosza, övezd föl, mint a hős, a derekadat! kérdezni szeretnélek, világosíts fel! Mikor a földet alkottam, hol voltál? Mondd csak meg, ha egyszer oly nagy a bölcsességed! Ki határozta meg méretét? Hisz tudod! És ki feszített ki rá mérőzsinórt? Mibe eresztették sarokpilléreit, és a szegletkövét ki illesztette be, amikor ujjongtak a hajnalcsillagok, s amikor lelkendeztek az Isten fiai? (Jób 38,2-7 – Katolikus Biblia) (saját kiemelés)

Jól láthatjuk, hogy amikor Isten a földet megteremtette, akkor a más világokon lévő gyermekei már bőven megvoltak, és újjongtak a mi földünk megalkotásán. Ugyanők azok, akik az 1Móz.6. fejezetében már itt jártak, és próbáltak velünk nem csak kapcsolatot tartani, hanem tanítottak is minket mindarra az isteni bölcsességre, amelyet ők már ismertek. Ugyanígy, rajtuk keresztül született meg Jézus is. Máriát ugyanis elvitték az UFÓk, és úgy termékenyítették meg, ahogyan az ige is mondja, hogy nem férfitól született:

Mária erre így szólt: „Hogyan történhet meg mindez? Hiszen én még soha nem voltam férfival.” Az angyal így válaszolt neki: „Eljön hozzád a Szent Szellem, és a Mindenható Isten hatalma takar be. Ezért a szent gyermeket is, amely születni fog, Isten Fiának nevezik majd. (Lk 1,34-35 – Egyszerű fordítás)

Jézus, Isten fia lett, ahogyan a hajnalcsillagok, vagy ahogyan az 1Mózes 6.-ban lévő Isten fiak. Ezt támasztja alá az ige másutt is, hogy csak a formája volt emberi Jézusnak:

Kétségtelenül nagy a titka az istenfélő életnek, amelyet Isten kijelentett nekünk: Jézus Krisztus emberi formában jelent meg közöttünk, a Szent Szellem bizonyította, hogy igaz volt, és látták őt az angyalok. Hirdették a népeknek, szerte a világon hittek benne, és felment dicsőségben a Mennybe. (1Tim 3,16 – Egyszerű fordítás) (saját kiemelés)

Egészen bizonyos, hogy csak külsőre volt emberi a formája, hiszen vízen is járt, amit élő ember nem tud megtenni. Péter is csak úgy tudta megtenni, hogy Jézus adott az ő isteni erejéből. De minden más csodája is, azt bizonyítja, hogy egy másik világból kellett jönnie, mert e világ fölött teljes uralomról tett bizonyságot. A földi szolgálata végeztével elment, felemelkedett az égbe.

Miután Jézus ezt mondta, a szemük láttára felemelkedett az égbe, majd egy felhő eltakarta. (ApCsel 1,9 – Egyszerű fordítás)

Nekünk, akik itt vagyunk, elég ha hisszük, hogy ő itt járt, és máris tárt karokkal vár bennünket. Akik pedig még itt lesznek a földön, amikor visszatér, azok örömkönnyeket fognak ontani, hogy vége a szenvedésüknek.

Nézzétek! Jézus jön a felhőkkel körülvéve! Mindenki meg fogja látni, még azok is, akik átszúrták a lándzsával, és az egész világon mindenki sírni fog miatta. Igen, így lesz, ámen! (Jel 1,7 – Egyszerű fordítás)

Ki vádolhatja azokat az embereket, akiket Isten kiválasztott? Senki! Isten felmentette őket minden vád alól! (Róm 8,33 – Egyszerű fordítás)

Tudjátok, hogy Krisztus azért lett emberré, hogy a bűnt félretegye az útból, és őbenne egyáltalán nincs bűn. (1Ján 3,5 – Egyszerű fordítás)

A Fiú az Isten dicsőségének kisugárzása, és benne mutatkozik meg igazán, hogy Isten kicsoda és milyen. Hatalmas szavával a Fiú tartja össze és irányítja az egész Világmindenséget. Ő az, aki az embereket megtisztította bűneiktől, azután a Felséges Isten jobb oldalára ült a Mennyben. (Zsid 1,3 – Egyszerű fordítás)

Ez maga az örömhír! Jézus eltörölte a bűnöket, és senki sem vádolhatja az embereket, akiket Isten kiválasztott, mert felmentette őket minden vád alól! Jézus félretett minden bűnt, és megtisztította az embereket a bűntől. És ahogyan az utolsó idézetből is látjuk, Ő tartja össze a világmindenséget. Tehát a Biblia szerint nem egyedül vagyunk. Így még a multiverzumokra is nagy az esély, és mindez a Bibliából.

– Eddig tart a gondolatmenet a vatikáni közlemények alapján. (Újra hangsúlyozom, hogy ez nem az én saját meggyőződésem!)

Látjuk, hogy milyen messze el lehet menni a következtetésekkel? Csak a megfelelő Bibliát kell elővenni. A régi Bibliák ezt a fajta világnézetet, és Istenképet nem támasztják alá! Jézus nem véletlen tett olyan nagy hangsúlyt a figyelmeztetésre, hogy vigyázzunk, mert szinte mindenkit el fognak hitetni. Mondhatnám, hogy ilyet még nem látott a világ. Az modern Bibliák már készen állnak erre a hitetésre. Idézet Dr. Drábik János Uzsoracivilizáció című könyvéből:

„Dr.Richard Day előadásából, 1969.márc.20. …

… Az ilyen szinkretikus és eklektikus világvallás létrehozásához a bibliát is meg kell változtatni. Óvatos technikával át kell írni, hogy megfeleljen ezen új eklektikus világvallás igényeinek. Bizonyos kulcsszavakat ki kell cserélni, amelyeknek az árnyalati értelme már más. Az új szó rokon-értelmû a régivel és ezért eleinte nem okoz nagy ellenállást. Az idő múlásával azonban az eredeti szó valódi jelentése elhalványul, és az új szó csak kis árnyalattal eltérő jelentése pedig hangsúlyozásra kerül. Így fokozatosan megváltoztatható a bibliai szövegek értelme.”

Ezért foglalkozom sokat a körülöttünk lévő világgal is, mert ha az arról alkotott képünk hamis, akkor minden más hamis lesz, ami arra épül. Igenis fontos, hogy a föld csak egy a sok lakható bolygó közül, vagy nincs világűr, nincsenek bolygók, nincs univerzum, hanem egyedül mi, és az egek (mennyek). Hitre, vallásra, felekezetre való tekintet nélkül minden ember jól felfogott érdeke, hogy tudja az igazságot erről is. Ezért kell ezzel foglalkozni. Nagyon nagy az esélye a hitetésben a földönkívüliek szerepének. Nagyon sok űr és csillagászati bejelentés kerül napvilágra mostanában. Nagyon nagy a tempó. Valószínűleg, a fajok keresztezése is a célegyenesben jár, amikor ezek a lények megjelenhetnek testben is. És akkor fog elkezdődni…

Ezért minden igaz Krisztusban hívő életbevágó érdeke, hogy megtalálja az „övéit” a lakókörnyezetében, és igazi, élő kapcsolata legyen az Úrral. Ehhez újjá kell születni víztől és vértől, valamint rendszeresen, naponta úrvacsorát kell venni, hogy Jézus élete és a Szent Szellem vezetése valóság lehessen az életünkben!