A keresztény világ két útja a végidőkig

4 De senki ne feddje és ne oktassa az embert; hiszen a te néped olyan mint azok akik a pappal civódnak. 5 De elveszel nappal, és elvész veled a próféta is éjjel; anyádat is elveszítem. 6 Elvész a népem, mert tudomány nélkül van. Mivel megvetetted az igaz tudományt, én is megvetlek téged, hogy ne legyél papom. És mert elfeledkeztél Istened törvényéről, én is elfeledkezem fiaidról. 7 Minél több jóval voltam hozzájuk, annál inkább vétkeztek ellenem, de gyalázatra fordítom dicsőségüket! 8 Népem bűnéből élősködnek, és bűneik után áhítozik lelkük. 9 De úgy jár a pap is mint a nép: megbüntetem őket az útjaikért, és megfizetek nekik a cselekedeteikért. 10 Esznek majd, de nem elégednek meg; paráználkodnak, de nem szaporodnak, mert elszakadtak az ÚR szolgálatától. 11 Paráznaság, bor és must elveszi az észt! 12 Népem faistenétől kér tanácsot, hogy pálcája feleljen neki, mert a paráznaság szelleme megtévesztette őt, hogy Istenüktől elfordulva paráználkodjanak. 13 A hegyek tetején áldoznak és a halmokon füstölnek: a cserfa, a nyárfa és a hársfa alatt, mert kedves annak az árnyéka. Ezért lesznek lányaitok paráznák, és menyeitek házasságtörők. (Hós 4,4-13)

Az új világ című írásban arról szóltam, hogy milyen is az a világ, ami előttünk áll. De most arról szeretnék szólni, hogy milyen lesz a kereszténység addig, amíg vissza nem jön az Úr. Két út áll a kereszténység előtt. Az egyik a romlás felé tart, és ezen sokan járnak. A másik pedig a győztesek útja, akik az Úr menyegzőjére tartanak, és ezen az úton igen kevesen vannak. Ezt a két utat szeretném leírni.

A hittől való távolodás útja

2 Hogy ne tántorítsanak el egyhamar az értelmetektől, se ne háborítsanak meg, se szellem által, se beszéd által, se nekünk tulajdonított levél által, mintha közel volna már a Krisztusnak az a napja. 3 Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen: mert nem jön az el addig, amíg be nem következik előbb a hittől való szakadás, és lelepleződik a bűn embere, a veszedelem fia, (2Th 2,2-3)

8 Mondom nektek, hogy bosszút áll értük hamar. De amikor az ember Fia eljön, vajon talál-e hitet e földön? (Lk 18,8b)

Nyíltan mondja az Ige, hogy olyan állapotban lesz az egyház, hogy vajon talál-e Jézus hitet amikor visszajön. Krisztus napja akkor jön el, amikor az egyház elszakad a hittől, és ezzel utat ad az Antikrisztusnak. Ez az elszakadás ebben a versben egy egyszeri cselekedetet ír le, amikor az egyház megtagadja Jézus Krisztust. Bár ez egy egyszeri esemény, de mindenképpen egy folyamat lezárása lesz. Ahogy olvassuk az Új Szövetséget, úgy látjuk, hogy a végidők felé közeledve egyre súlyosabb gyülekezeti problémákat tár elénk a Szent Szellem.

1 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban kegyetlen idők állnak be. 2 Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, 3 Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. 4 Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. 5 Akiknél megvan az istenfélelem látszata, de megtagadják annak erejét; ezektől fordulj el. 6 Mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat, 7 Akik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha nem juthatnak el. 8 Ahogy pedig Jánnes és Jámbres ellenálltak Mózesnek, úgy ezek is ellenállnak az igazságnak; megromlott elméjű emberek, a hitre nézve megvetettek. (2Tim 3,1-8)

Arról ír, hogy a felsorolt embereknél megvan ugyan az istenfélelem látszata, de annak erejét megtagadják. Vagyis nem hisznek a hit erejében, nem hiszik, hogy úgy kellene élniük, ahogy meg van írva. Ha ma megnézzük a tanításokat a gyülekezetek nagy többségében, akkor az arról szól, hogy fogadd el magad, szeresd magad, ápold a lelked. Ettől az önmegvalósítástól hangos a világ is. A pénzsóvárgásról már nem is beszélve, amikor a bővölködés evangéliumát hirdetik sok helyen, különösen a szabad egyházakban. Ha eléggé hiszel, akkor egészséges leszel, sikeres az üzleti életben, és gazdag leszel, mert ez Isten akarata az életedre. Ezért adakozz is jó sokat, hogy mindezt megkapd, mert persze a jószívű adakozót szereti az Isten. Zsarolják az embereket úgy, hogy közben nekik nincs felelősségük, mert ha nem kapom meg amire vágyom, akkor persze én vagyok a hibás, mert nem volt elég hitem. Ma már nagyon nehéz megkülönböztetni a magukat hívőknek, keresztényeknek vallókat a világiaktól. Nem is csoda, mert az életük nem üt el a világi élettől.

Gyülekezeti szinten is erről szól az Ige. Amit Laodicea gyülekezetéről mond az Ige, az ma a legtöbb felekezetre igaz. Sok olyan kereszténnyel beszéltünk, aki már jól tudja a hittel kapcsolatos dolgokat, és nincs szüksége arra, hogy valaki oktassa, vagy megmondja neki, hogy mit kellene másképp csinálnia. Ha meg mer valaki kérdezni egy pásztort, hogy a tanítását hallgatva az igéből mást olvasok ki, és ezt a tanításával hogyan tudom összeegyeztetni, akkor mindjárt támadom a szolgálatát, és a gonosz ügynöke vagyok. Arra biztatnak, hogy szeretetben hordozzuk el egymást, de ezzel igazán azt támogatják, hogy mindenki maradjon meg a bűnében. Senki ne merjen szólni a másiknak, mert ő is ugyanolyan bűnös, és ezzel minden marad úgy, ahogy van. Ezt jelenti Laodicea. A gyülekezetben lévő hitetlenek és megtérni nem akarók mondják meg, hogy merre menjen a gyülekezet.

14 A laodiceabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete: 15 Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem forró; bárcsak hideg volnál, vagy forró. 16 Ezért mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró: kiköplek téged az én számból. 17 Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te nyomorult és nyavalyás és szegény és vak és meztelen vagy. (Jel 3,14-17)

Laodicea szó azt jelenti, hogy népítélet. A nép dönti el, hogy merre menjen a gyülekezet, és nem Isten. Nem a Szent Szellem vezet. A pásztorok pedig nem szólnak a tagoknak, mert akkor elveszítik a gyülekezeti tagokat. Így marad az, hogy a hitetlen, bűnben járó többség irányítja a gyülekezeti életet, Jézus pedig már kinn van a gyülekezeten kívül.

De menjünk tovább, mert nagyon sok ige foglalkozik a hívők állapotával a végidőkben.

9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. 10 És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. 11 És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. 12 És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. (Mt 24,10-12)

Amikor üldözés támad a hitünk miatt, akkor nagyon sok addigi jó keresztényről ki fog derülni, hogy igazából mennyire féltik az életüket, és még a másikat is képesek odadobni azért, hogy megmentsék a bőrüket. Ezek a leírások mind egyértelműek. Nem feltételes módban vannak megírva, hogy talán ilyenek lesznek a keresztények, hanem konkrétan kimondja, hogy márpedig ezt fogják cselekedni. Ezért nincs és nem is lehet kétségünk afelől, hogy milyen lesz a kereszténység állapota az idők végén.

Nézzük meg röviden, hogy mit mondanak magukról ma a keresztények. Nézzük meg, hogy amit az Ige mond az utolsó idők keresztényeiről, az ma valóban így van-e. Egy kutatás eredményeit nézem végig, hogy 2018-ban Amerikában mit mondtak magukról a magukat keresztényeknek valló emberek.

A megkérdezettek 69%-a mondta magát kereszténynek, ebből 35% mondta magát újjászületettnek, 28% azoknak a száma, akik teológiailag is újjászületettnek számítanak, és 6% azoknak a száma, akik tanítványként élnek, vagyis a bibliai világnézetet beépítették a hétköznapi életükbe. Konkrét számokkal kifejezve, 176 millió ember számít kereszténynek, és ebből 15 millió számít tanítványnak.

Ezek a csoportok sok mindenben egyet értenek. Egyetértenek például abban, hogy Istennek mindennel célja van az ember életében, hogy mindannyian egy egyedi szolgálatot kaptunk Istentől, hogy nem akarnak szándékosan bűnt elkövetni, mert tudják, hogy az bántja Istent. Megegyeznek abban, hogy az univerzumot Isten teremtette, tervezte és Ő tartja fenn, és 61% hiszi, hogy Isten mindentudó, mindenható és mindenütt jelenlévő, tökéletes és igaz, aki igazsággal uralkodik az univerzum fölött.

Ezek mind jól hangzanak, de mik azok a téves perspektívák, amikben hisznek.

72% azt mondja, hogy az ember alapjában véve jó.

71% az érzéseket, tapasztalatot vagy a barátok és a család véleményét veszi figyelembe mint a legmegbízhatóbb forrást az erkölcsi döntésekben.

66% azt mondja, hogy nem az a fontos, hogy miben hiszel, hanem a hit maga.

64% azt mondja, hogy a vallásos hitek mind egyenértékűek.

58% hiszi, hogy ha valaki elég jó cselekedetet tesz, akkor bejut a mennybe.

58% hiszi, hogy a Szent Szellem nem egy valós személy, hanem inkább egy szimbóluma Isten erejének és tisztaságának.

57% hisz a karmában.

52% azt állítja, hogy az erkölcsi döntés az egyénen múlik, és nincs olyan abszolút erkölcsi mérce, ami mindenkire igaz lenne.

Vagyis erkölcsi kérdésekben már nem Isten dönt, hanem jobb megkérdezni, hogy a többiek mit gondolnak. Már nincs olyan kérdés, hogy „Mi van megírva?”.

A Biblia bemutatásával ellentétesen többségük azt gondolja, hogy az ember alapjában véve jó. Ez homlokegyenest ellentétes a Biblia állításával, amely azt mondja, hogy nincs egy jó sem, csak az Isten.

A többség szerint minden hit Istenhez vezethet, még akkor is, amikor Jézus azt mondja, hogy egyedül Ő a megváltás és az út az Atyához.

A magukat kereszténynek nevezőknek több mint a fele hisz a karmában, vagyis ez előző életből hozott cselekedetek jó vagy rossz hatásában a jelenlegi életre.

Ezek lesújtó téves hitek! Ezek nagy részének semmi köze már a Bibliához, és a Biblia kijelentéseihez. Ezek egyenként is, de ilyen nagy tömegeben együtt egy nagyon súlyos, bibliától eltérő világnézetet mutatnak. Nem is csoda hát, ha Jézus nem tudja, hogy talál-e igaz hitet, amikor visszajön.

Nem részletezem tovább az egyes csoportok által vallott téves perspektívákat, de azért nézzük meg azt a csoportot, amelyik tanítványnak számít, vagyis a bibliai világképet a leginkább integrálja az életébe. Ebből a csoportból még mindig

25% azt mondja, hogy nincs abszolút erkölcsi igazság,

33% hisz a karmában,

39% szerint a Szent Szellem nem egy valós személy,

42% szerint fontosabb a hit, mint az, hogy miben hiszek. És a Biblia állításával szemben, amely azt mondja, hogy nincs egy jó ember sem,

52% kiáll amellett, hogy az ember alapjában véve jó.

Sokkoló statisztika! A bibliai világkép már csak nyomokban található meg a magukat keresztényeknek vallók között. A tanulmány szerint az utóbbi 25 évben 50%-kal csökkent azoknak az amerikai felnőtteknek a száma, akiknek bibliai világképe van. A hanyatlás rohamos és drámai! A tendencia mind a Biblia kijelentéseit igazolja! A keresztények nagy tömege halad a hittől való szakadás felé.

Ennek a csoportnak a legszomorúbb a helyzete. Ugyanis ők azt hiszik, hogy sínen van az életük, és a mennybe mennek, mert hisznek az Úrban. De mit mond róluk Jézus:

Mert valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az ember Fia is szégyellni fogja azt, mikor eljön az Ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal. (Mk 8,38)

22 Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram! Uram! nem a Te nevedben prófétáltunk-e, és nem a Te nevedben űztünk-e démonokat, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a Te nevedben? 23 És akkor vallást teszek majd nekik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem ti gonosztevők. (Mt 7,22-23)

Ők nem fognak bemenni Isten országába! A kereszténységnek ezt az irányvonalát lehet látni nyilvánosan a gyülekezetekben és a felekezetekben, a szervezett egyházban. Leginkább a történelmi egyházakra jellemzően.

Van egy példázat, amely segít a helyzet teljes megértésében, és még reményt adhat mindenkinek. Ez pedig a tíz szűz példázata:

1 Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a tíz szűzhöz, akik elővették lámpásaikat és kimentek a vőlegény elé. 2 Öt pedig eszes volt közülük, és öt bolond. 3 Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat; 4 Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az edényeikben. 5 Késve pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadtak és aludtak. 6 Éjfélkor pedig kiáltás lett: Itt jön a vőlegény! Menjetek ki elé! 7 Akkor felkeltek azok a szüzek mind, és elkészítették a lámpásaikat. 8 A bolondok pedig mondták az eszeseknek: Adjatok nekünk az olajotokból, mert a mi lámpásaink kialszanak. 9 Az eszesek pedig feleltek, ezt mondva: Netalán nem lenne elegendő nekünk és nektek; menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. 10 Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény; és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőbe, és bezárult az ajtó. 11 Később pedig a többi szüzek is megjöttek, ezt mondva: Uram! Uram! nyisd meg nekünk. 12 Ő pedig felelve mondta: Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. 13 Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az ember Fia eljön. (Mt 25,1-13)

Amikor az Úr eljön a menyasszonyáért, vagyis amikor az elragadtatás megtörténik, akkor mindenki fel fog ébredni, bár a felébredtek közül nem lesz mindenki készen arra, hogy elmehessen az Úrral, de még számukra is lesz remény, amelyre később még visszatérünk.

De most nézzük meg azokat a „szüzeket”, akik a menyasszonyság felé tartanak.

A győztesek útja

De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. (Mt 24,13)

Egy komoly feltétel kell ahhoz, hogy valaki bemehessen az Isten országába. A földön mindvégig állhatatosan ki kell állnia a hite mellett, bármi történjen is a világban. Az előző csoportnál azt látjuk, hogy a világi értékrend már meghatározza a hitüket. A győztesek csoportjára azonban ez nem igaz, és nem is lehet igaz! Ha igaz lenne, akkor már nem ide tartoznának, hanem az előző csoporthoz.

Az egyháznak komoly ígéretet tett Jézus:

Íme adok nektek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapossatok, és az ellenség minden erején: és semmi sem árthat nektek. (Lk 10,19)

Vagyis az egyháznak joga és hatalma van az ellenség minden seregén taposni. Ezt a jogot sohasem vette és veszi vissza az Úr. Ezért amikor az Antikrisztusnak hatalmat ad arra, hogy a szentek életét is elvehesse, akkor az igazi egyház, Krisztus teste, Krisztus menyasszonya már nem lehet itt a földön, mert különben az Antikrisztus nem tudná érvényesíteni rajtuk a hatalmát. Ebből következik, hogy ők el lesznek ragadtatva, mielőtt az Antikrisztus megkezdi az egyház üldözését, és a bélyegét felveteti az emberiséggel.

6 És most tudjátok mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az lelepleződni. 7 Mert működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. 8 És akkor fog lelepleződni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az Ő szájának Szellemével és megsemmisít az Ő dicsőséges eljövetelével; (2Th 2,6-8)

1 És látszott nagy jel az égben: egy asszony felöltözve a napba, és lábai alatt a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona; 2 Aki terhes volt, és akarva szülni, kiáltott, és kínlódott a szülésben. 3 Látszott pedig más jel is az égben, és íme egy nagy vörös sárkány, hét fejjel és tíz szarvval, és az ő fejeiben hét korona; 4 Aki a farka után vonszolta az ég csillagainak harmadrészét, és a földre vetette azokat; és állt az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. 5 És szült fiúmagzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és annak fia Istenhez és az Ő királyi székéhez ragadtatott. 6 Az asszony pedig elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezerkétszázhatvan napig. (Jel 12,1-6)

40 Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik elragadtatik, a másik otthagyatik. 41 Két asszony őröl a malomban: az egyik elragadtatik, a másik otthagyatik. 42 Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok mely órában jön el a ti Uratok. (Mt 24,40-42)

Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja, hogy a veszedelem elől veszik el az igazat; (Ésa 57,1)

Aki visszatartja a gonosz kiteljesedését, az az Úrral járó egyház, aki közbenjár, és akinek az imáit meghallgatja az Atya és Jézus. Ők nem engedik kiteljesedni a gonoszt, és őket kell elvinnie az Úrnak, mielőtt megkezdődik az keresztényüldözés. Több tanító is azt tanítja, hogy a Szent Szellemre vonatkozik az a rész, amikor azt mondja, hogy „aki még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia”, de ez több okból sem lehetséges magyarázat. Egyrészről akkor el kellene vennie a hívőktől a Szent Szellem erejét, és akkor mindannyian elvesznének, mert ma is csak a Szent Szellem segítségével állunk meg a világban, a gonosszal szemben. Másrészről pedig azt kell meglátnunk, hogy a nagy nyomorúságban is lesznek megtérők.

Azok a hívők, akik már akkor készen lesznek, amikor jön az Úr, azok bemennek a menyegzőre. Azok azonban, akik nem állnak készen, hanem még elmennek olajat vásárolni, azokról azt olvassuk, hogy vettek olajat, de a menyegzőre már nem tudnak bemenni. Azt tudjuk, hogy az olaj sok esetben a Szent Szellemet példázza, és akkor az elragadtatás után is itt kell lennie a Szent Szellemnek a földön. De ezt bizonyítja a pecsétek felbontásának sorrendje is.

4 És Jézus felelve mondta nekik: Vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket, 5 Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. 6 Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: vigyázzatok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De ez még nem a vég. 7 Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. 8 Mindez pedig a sok nyomorúság kezdete. 9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. (Mt 24,4-9)

Az első pecsét felbontásával indul el a nagy hitetés, amelynek eredményeként az itt maradt kereszténységből nagy tömeg meg fogja tagadni Jézust, és követni kezdi az Antikrisztust. A negyedik pecsét felbontása után kezdődik a nagy nyomorúság, ami az Antikrisztus uralmát jelenti. Az ötödik pecsét pedig leleplezi, hogy még a nagy nyomorúságban is lesznek olyanok, akik az életüket adják a Jézus Krisztust megvalló hitükért.

9 És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkeit, akiket megöltek az Isten szaváért és a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. 10 És nagy szóval kiáltottak, ezt mondva: Uram, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz még és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon akik a földön laknak? 11 Akkor azoknak egyenként fehér ruhákat adtak; és mondták nekik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyjukfiainak száma, akiknek meg kell öletniük, ahogyan őket is megölték. (Jel 6,9-11)

A mártírok megnyugtatására azt mondták, hogy még be kell teljesedni a testvéreik és szolgatársaik számának. Vagyis ők is mártírhalált fognak szenvedni a hitükért, ahogyan azok akik már az oltár alatt voltak.

Isten dicsőségére legyen, hogy még a nagy nyomorúságban is sokan fogják Őt választani a Sátán helyett. Inkább meghalnak, mint hogy a Sátánt és az Antikrisztust imádják.

Sok olyan keresztény lesz, aki akkor fog felébredni, amikor megtörténik a menyasszony elragadtatása. Ők akkor fognak észbe kapni, hogy az addigi életük csak langyos kereszténység volt. De mivel hittek az Úrban, és felismerték, hogy akikről tudták, hogy igazán az Úrban vannak, azok elragadtattak, akkor átszakad a szívükben egy gát, és azután már készek lesznek akár az életüket is adni a hitükért. De számukra akkor már csak a mártíromság marad, hogy bemehessenek az Isten országába.

9 Azután láttam, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyi szék előtt és a Bárány előtt álltak, fehér ruhákba öltözve, és a kezeikben pálmaágak; (Jel 7,9)

14 És mondtam neki: Uram, te tudod. És mondta nekem: Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták a ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. 15 Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az Ő templomában, és aki a királyi székben ül, velük lakik. (Jel 7,14-15)

Azt az igét nem lehet megkerülni, amely azt mondja, hogy megszámlálhatatlan sokaság meg be a mennybe a nagy nyomorúságból, és az ő mártíromságukhoz is kell a Szent Szellem ereje. Ezért nem lehetséges, hogy ne legyen itt velük a Szent Szellem. Ezért nem helyes az a magyarázat a 2Th.2,7-re, hogy a Szent Szellemnek kell az útból félretolatnia.

Viszont ez egy igazi örömhír mindenkinek, hogy még a nagy nyomorúság idején is lesz lehetőség a megtérésre, és az örök élet elnyerésére. Ez igazi vigaszt kell, hogy adjon nekünk. Azok a „szüzek”, akik nem álltak készen, amikor az Úr elragadta a menyasszonyt, még kapnak esélyt arra, hogy bemenjenek az Isten országába. Ha megtérnek, és az Urat választják, akkor ott lehetnek, bár ezért mártírhalált kell halniuk.

Ez a két út áll a mai kereszténység előtt. A világ jelei már nem lehetnének egyértelműbbek.

32 A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár: 33 Így ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van: az ajtó előtt. (Mt 24,32-33)

Még most kellene a nagy többségnek is megtérnie, hogy készen álljon Krisztus napjára, de maga az Ige mondja, hogy ez nem így fog történni. Valóban nagyon keskeny az út és kevesen járnak rajta. A végidők gyülekezete, Laodicea, pedig túl büszke arra, hogy megtérjen.