Noé napjai napjainkban 3/3. rész

Az özönvíz előtti istentelenségek felbukkanása az özönvíz után

Ha az özönvízben minden bukott angyaltól származó istentelenség elveszett, mert Noén és családján kívül senki nem élte túl a katasztrófát, hogyan lehetséges, hogy újra megjelentek ezek a cselekedetek és hogyan került felszínre újra ez az elveszettnek hitt ismeret. A Jubileumok könyve adja meg erre a választ:

És a huszonkilencedik jubileum idején, annak kezdetén, az első évhétben, Arpaksád feleséget vett maga mellé, akinek neve Raszú’eja volt, Szúszánnak, Elám fiának a lánya, és ő fiút szült neki ennek az évhétnek a harmadik évében, akit Káinam-nak nevezett el. És a fiú felnövekedett, és apja megtanította őt az írásra, és ez elindult, hogy keressen magának egy olyan területet, ahol várost alapíthat magának. És egy írást talált, amely még a régiek véstek kőbe, és elolvasta a leírottakat, és lemásolta magának, amivel vétket követett el; mert abban az Őrangyalok tanításai voltak, arról, hogy miként figyelték a nap és a hold és a csillagok állásait, hogy azok jeleiből jósoljonak. És leírta ezeket, de nem árult el semmit mindebből, mert félt Noénak erről beszélni, nehogy az haragra gerjedjen rá miatta. (Jub. 8,1-4)

Arpaksád egyik fia találta meg egy kőtáblára írva, és tette el magának a Vigyázók tanításait. Ehhez számoljuk még hozzá, hogy a megölt óriások szellemei is jelen voltak, akik már akkor kezdték gyötörni az embereket.

És ennek a jubileumnak a harmadik (év)hetében kezdték a tisztátalan szellemek félrevezetni Noé fiainak gyermekeit, hogy bűnbe vigyék, és pusztítsák őket. És Noé fiai apjukhoz, Noéhoz mentek, és beszámoltak neki a démonokról, amelyek félrevezették és elvakították és pusztították fiainak fiait. És imádkozott az ő Ura és Istene előtt, eképpen: ‘Minden szellem és test Istene, aki könyörülettel voltál irántam, és megmentettél engemet és fiaimat az özönvíz vizeitől, és nem hagytad, hogy elpusztuljak, ahogyan azt tetted a kárhozat gyermekeivel; mert kegyelmed nagy volt irántam, és könyörületed nagy volt a lelkem iránt; legyen hát kegyelmed a fiaimon, és ne uralkodjanak felettük gonosz szellemek, nehogy elpusztitsák őket a föld színéről. Hanem áldj meg engem és fiaimat, hogy növekedjünk és sokasodjunk és betölthessük a földet. És Te tudod, hogy a Te Vigyázóid, ezen szellemek atyái mit tettek az én napjaimban: és ami ezeket a szellemeket illeti, amik most élnek: Óh Istenem, börtönözd be és tartsd őket elzárva a kárhoztatás helyén, és ne engedd, hogy romlást okozzanak a te szolgád fiain; mert ezek megátalkodottan ellenségesek és pusztításra rendeltettek. (Jub. 10,1-5)

Tovább olvasva ezt a fejezetet, megtudjuk, hogy az angyalok adtak az embereknek eszközöket arra, hogy meg tudjanak szabadulni ezeknek a gonosz szellemeknek a befolyásától. Ezek szerint, amikor olvassuk az Apostolok Cselekedeteiben, hogy voltak lézengő ördögűzők (ApCsel19,13), akkor megérthetjük, hogy hogyan tudták ezt csinálni Jézus nevének hatalma nélkül.

Az első részben említetttem, hogy vissza fogunk térni arra, hogy az angyalok, akik lejöttek az emberek lányaihoz, azok hetven generációra lettek megkötözve, majd lettek elengedve. A Zsoltárok könyvéből tudhatjuk, hogy az Úrnál mennyi idő lehet egy generáció:

A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradság, amely gyorsan tovatűnik, mintha repülnénk. (Zsolt 90,10)

Ennek megfelelően kb. 70 év egy generáció. A történelemből látható is, hogy körülbelül mikorra lett vége, és lettek elengedve az angyalok. Véleményem szerint a reneszánsz kezdete már az ő tevékenységükre utal. Felismerhető az ősi hitetés — „olyanok lesztek mint az Isten(1Móz 3,5) Akkor terjed el az idealista emberábrázolás, kerül az ember a művészetek középpontjába, és ezzel egyidejűleg kerül ki Isten onnan. Kicsivel később megjelenik a felvilágosodás is, amely kimondja, hogy nincs Isten és az ember a legfőbb forrása a tudásnak. A morbid ebben az, hogy éppen egy olyan háttérből jön ez a sugallat, aki nem ember, csak elhiteti az emberrel, hogy ő mindennek a csúcsa.

Az ember nehezen veszi be a változásokat, ezért a nagy változásokat kis lépésekben és hosszabb idő alatt lehet megtenni. Különösen igaz ez, ha az egész emberiséget érinti a változás. A szellemi forradalmat követte az ipari forradalom, majd a technológiai, és ma már újra a biológiai forradalmat éljük. Ezzel elérkeztünk oda, ahonnan indultunk. Noé napjaihoz napjainkban.

Noé napjainak jellemzői napjainkban

Jézus szavait hallva, békésnek tűnhet az az időszak, amikorra az Ő visszajövetelét várhatjuk. Két példát is említ. Noé napjait, és Lót napjait.

Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába ment. És nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz és mindnyájukat elragadta: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. (Mt 24,37-39)

Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; De amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett: Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik. (Lk 17,28-30)

Most, az előzményeket ismerve gondolkodjunk el egy picit. Az óriások időszaka megközelítőleg 1000 év. Ebből Noé ideje 600 év. Noé nevének jelentése egyébként a Váradi-Károli Biblia függelékében található nevek jelentéseinek magyarázatában, mint szünet, megnyugvás szerepel. Noé szülei már várták a megnyugvást. Igen viharosak voltak a mindennapok akkoriban. A sokadik generációs óriások zaklatták folyamatosan az embereket. Nem lehetett tudni, hogy mikor bukkan fel egy olyan lény, amit azelőtt még sohasem láttak. Valamilyen ember-óriás, vagy ember-állat hibrid. Az arra jövő idegentől is félni kellett, mert mindenre képesek voltak az emberek is, és egyszerűen elvették a másiktól azt, ami nekik kellett. De ahogyan Noé szülei is házasodtak, úgy más emberek is házasodtak. Az a szörnyűség, amit elképzelni is nehéz, az volt akkor már pár száz éve a mindennapok „természetes” rendje. Akik akkor születtek, azok nem ismertek más világot. Ezért ki merem mondani, hogy most sem a mainak megfelelő világot várjunk az Úr eljövetelének közeledtével. De mire is alapozom én ezt a kijelentést? Nézzük meg az élet néhány területét, de kezdjük Jézus szavaival:

Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. (Mt 24,21)

Jézus állítása szerint olyan nagy lesz a nyomorúság, amilyenhez még Noé napjainak keserves emberi élete sem lesz fogható. Már most kezdenek kirajzolódni Noé napjainak jellegzetességei, ahogyan újra meg fognak történni. Vegük sorra az emberi civilizáció területeit Noé idejének jellemzói szerint.

Génmanipuláció

Ma, 2016-ban, kimondták, hogy még kb. 20 év kell, és akkor már elő tudnak állítani genetikailag megtervezett embereket. (Állításuk szerint) elkészültek az ember géntérképével, és már tudják „kapcsolgatni” a DNS-ben a kódokat annak megfelelően, hogy mit szeretnének a végeredményben.

Ez még a történet szebb része, de már mindennaposak az ember állat hibridek is. Néhány cím:

2016 május 18.

Gyógymódok keresése, Tudósok olyan embriókat állítottak elő, amelyek egyszerre állatok és emberek

http://www.npr.org/sections/health-shots/2016/05/18/478212837/in-search-for-cures-scientists-create-embryos-that-are-both-animal-and-human

2013 augusztus 13.

Genetikai hibridek: ember-állat kísérletek

2012 május 7.

Félig birka, félig emberi embrió

http://www.borsonline.hu/20120507_felig_ember_felig_barany_csecsemo_szuletett

                2013 február 12.

                Az új emberi géntérkép

http://napielemozsia.hu/cikkek/az-uj-emberi-genterkep#.V7dS-aIpmMQ

Itt most igyekeztem magyar nyelven is elérhető forrásokat találni, de a nemzetközi sajtó tele van ehhez hasonló hírekkel. És ez még csak nem is a klónozás. Felismerjük Noé napjainak jellemzőjét? Az akkor test nélkül maradt óriások ma is, mint eddig az özönvíz óta mindig, test után vágyakoznak, hogy kiélhessék vágyaikat.

Gondolkodjunk el, hogy ma mekkora divatját éljük a szuperemberekről készült filmeknek. Ezek ma már nem sci-fi kategóriát jelentenek, mert a génmanipulációval már dolgoznak olyan szuper katonákon, akiknek emberfeletti (pontosabban állati) képességeik vannak. Újra benne járunk a Noé idejében lévő gyakorlatban, a fajok keresztezésében, amelyet Isten elítélt.

És még nem is beszéltünk a növények manipulációjáról,  Mert már növényekkel is keresztezik az emberi géneket.

Technológia

A Bibliából tudjuk, hogy a fenevad államában nem lehet adni venni (Jel.13,17), csak annak, akin a fenevad bélyege rajta lesz. Itt szerintem már nem is kell részletezni, hogy milyen technológiai felkészültségen áll ez a mai világ. Természetesen már ma adott minden szükséges technológia ennek bevezetésére. De ha szigorúan a Noé idejével összhangba hozható jelenségekre koncentrálunk, akkor is elmondhatjuk, hogy az ember-gép keresztezés is itt áll a küszöbön. Ezt ma transzhumanizmusnak hívják. 2045-re halhatatlanná akarják tenni az embert. (2045.com) De már vannak olyan nyilatkozatok is, hogy egy átlagos polgár 5 évnyi internetes forgalma le van tárolva. Ebben benne vannak az úgynevezett közösségi oldalakon megosztott képeink, élményeink, egy szóval az életünk, hogy kivel, mikor, hol jártunk, mit csináltunk, stb. Ezeknek már megvannak a digitális nyomai.

A technológia negatív oldalán pedig ott van a sok ipari szemét, és az olyan tevékenységek, mint a mesterséges légszennyezés, a termőföld mérgezése (lásd kémiai csíkok az égen – chemtrail).

2015 Január 1.

Microsoft élő sejtekben tárol digitális adatokat

https://www.microsoft.com/en-us/research/project/dna-storage/

Vallás

Szintén a Jelenések könyvéből tudjuk, hogy lesz egy világvallás, és mindenkinek le kellene borulnia a fenevad előtt (Jel. 13,15). Ahogyan már többször elmítettük ebben a blogban is, hogy már a Bibliák is ott tartanak, hogy illeszkedjenek az ökumenizmusba. A fő vallások, ahogyan a kereszténység is, várnak még egy megváltó eljövetelére. Ezt a megváltót mossák egybe a vallások között, és még a New Age filozófiát is mellé gyúrják. De a földönkívülieknek is nagy szerepet szánnak, ennek az új vallásnak a keretein belül. (Csak ne az élő Istenhez menjen az ember.) Nem csak a nyugati civilizációból vannak UFÓ élmények, hanem muszlimokat is visznek, és azok iszlám prófétákkal találkoznak. Még ateistákat is visznek az UFÓk, akik ettől nem a mi Istenünkben, de más istenben hisznek már. De hogy jön ez Noé napjaihoz? Akkor sem volt emlékezet az igaz Istenről. Nem tudom, hogy kit imádhattak, de mivel Istentelenül cselekedtek, ezért bizonyosan nem imádták a mi Istenünket, Jézusnak Atyját.

Általános anarchia

Elég a napi híreket megnéznünk. Az öntörvényűség egyre elharapózik, különösen Amerikában már egyre hamarabb nyúlnak a fegyverekhez, mint megoldáshoz. Növekszik a rendőrség beavatkozásainak száma, amikor már rohamruhában jelennek meg a tüntető emberek előtt. Az állam egyre joban beleavatkozik a magánemberek életébe. Ne kábítsanak el a biztonság ígéretével minket, mert Pál írja: Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekülnek. (1Thessz 5,3)

A biztonságért sokan odaadják a szabadságukat. Ezért van ma oly sok mesterséges káosz, hogy utána a megmentő elhozhassa a világbékét. De ez nem Istentől lesz. A mi hitünk kizáró hit. Aki nem hiszi, hogy Jézus az Isten fia, aki hústestben megjelent, az hitünk szerint hazuggá tette az Istent, és ezért el fog veszni.

A bűn toleranciája

Egyre több olyan dolgot szentesít olyan emberi törvény, amelyre Isten azt mondta, hogy utálatos a szemei előtt. A kisebbségeknek kihirdetett tolerancia jegyében egyre több keresztényietlen törvény születik. Világszerte visszaszorul a szabad vallásgyakorlás a kereszténység hátrányára. Ma már az írott szerződésekben sem lehet bízni. Ha csak a bankok szerződéseire gondolunk, akkor ott intézményesített formában ment a törvénytelenség. Nem csak a köztörvényes bűnök terjednek, hanem az erkölcsi bűnök is, mint az önzés, önimádat. Ezeket még  média fel is korbácsolja. Egyre több erkölcstelenséget magyaráznak azzal, hogy ez benne van a génekben. Már az is felvetődött, hogy a pedofília is „normális”.

2014 Július 5.

A pedofilia természetes és normális a férfiaknak (angol nyelvű)

http://www.telegraph.co.uk/comment/10948796/Paedophilia-is-natural-and-normal-for-males.html

Amikor egyre több oszágban a családmodell már nem csak férfi/nő, hanem férfi/férfi vagy nő/nő is lehet, akkor az ilyen családból jövő gyerekeknek már teljesen természetes lesz az ilyen életforma. Ezzel a probléma többek között ott van, ahogyan egy bizonyságban hallottam, hogy egy ilyen kisfiú már nem tudta eldönteni, hogy ő igazán melyik nemhez vonzódik, vagy mindkét nemhez egyformán vonzódik.

Emberek életének feláldozása

Ha csak az egyre növekvő szegénységre és egyre gazdagabb gazdagokra gondolunk, akkor is láthatjuk, hogy egyre több olyan élet van, amelyik senkinek sem számít. A szegények egyre kevésbé tudják az igazukat megvédeni.  Egyre kevésbé tudják megvenni a jogi képviseletet, ezért a jogállamban a gazdagok le tudják uralni a szegényebbeket. Sok olyan gyógykészítmény van, amely nincs rendesen kitesztelve, és a mellékhatások miatt egyre többen szenvednek. Magyarországon is utána lehet keresni ezeknek a háttér információknak. Szándékosan nem írok konkrét forrásokat, hogy ne adjak senkinek nyílt támadási felületet.

A tőkének szabadon kell áramlania! Ezért folynak szinte teljes titokban a TTIP (amerikai-európai kereskedelmi és szabályozási egyezmény) tárgyalások is, amelynek az anyagába még európai parlamenti képviselők sem tekinthetnek bele. Nem számít, hogy ez az embereknek milyen károkat okoz. Ezzel a magánállamokat akarják a nemzetek fölötti hatalommal felruházni, és onnan akkor már szabad kezet kapnak a cégtulajdonosok, hogy az államok szintjén is bármit megtehessenek.

Az élet nem minden területét érintettem most, mert a lista nagyon hosszú lenne. A mesterségesen keltett gyűlölet hullámokkal, a szándékosan kirobbantott háborúkkal, az előre megtervezett  gazdasági válságokkal, a mesterségesen gyenge egészségüggyel, a folyamatosan gyengített oktatással, az egyre leplezetlenebb Luciferiánus és illuminati propagandával és szimbolikával, átjárók nyitásával más dimenziókba, és még sorolhatnám.

Összefoglalva. Ahogyan az özönvízet közvetlen megelőző életet láttuk, a mai világ rohamléptekben közeledik a felé a világ felé, amely Noé idejében volt. Annyival lesz nyomorúságosabb, hogy a fenevad bélyege miatt, már nem lehet élelemhez sem jutni, hanem az uralkodó réteg fog elosztani minden, az élethez szükséges dolgot. Ne legyünk naívak. Amit ma magunk körül látunk, annak igenis meg van a szellemi háttere, és ez a szellemi háttér egyre leplezetlenebbül tolakszik a nyilvánosság felé. A Sátán egyre türelmetlenebb. Egyre több film és relkámfilm készül olyan koncepcióban, amely új időszámítás kezdetét mutatja. Az Antikrisztus már nagyon meg akar születni, ha még nem született meg. A filmekben, és általában a szórakoztató ipar termékeiben, mint a propaganda élvonalában, egyre több az óriásokat pozitívan bemutató anyag (lásd Shrek). Az óriások el akarnak újra jönni, és saját testet akarnak maguknak. Ezért készítik elő az emberek szívét, hogy ők igazából jók.

Még nem említettem Dániel próféciáját, amikor elmondja Nabukodonozornak, hogy mit jelent az állókép, és a birodalmak hogyan jönnek sorban. A legutolsó birodalom, amelyet ledönt az Úr, a visszajövetelével, az egy cserép és vas keveréke(Dán.2,40-43). A cserép az egyértelműen az emberi alkotóelemet szimbolizálja. De a vas, az véleményem szerint, ma még megfejthetetlen. Lehet ember-gép, ember-szellemi lény, vagy ember és bármi más keveréke. Mivel az angyalok már nem vállalkoznak arra, hogy újra személyesen párosodjanak az emberekkel (az ezt korábban megtett angyalok büntetésének szörnyűsége miatt), ezért a gonosz erőknek, az embereket kell felbuzdítaniuk arra, hogy magukat keresztezzék más fajokkal. Egy klón teste, ha belegondolunk, akkor olyan, mint  bármely játékbaba műanyag teste, csak épp nem műanyagból van, hanem szerves. De azt senki sem tudja, hogy milyen lélek költözik bele. Tudva, hogy a démonok teljesen irányítani tudják az emberi testet, — és nem gondolnám, hogy Isten megáld élettel egy ilyen mű testet — akár egy démon is beköltözhet abba a születés előtt. Ezt a helyzetet, mármint a vas és cserép keveredését magyarázhatja meg nekünk két vers:

Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel. (Dán 2,43)

Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. (Jel 9,6)

Emberi rész mindenképp lesz az akkor élő lényekben, de valamiért hiába szeretnének meghalni, azt már nem tudnak. Valami ebben meg fogja akadályozni őket. Ez összefüggésben lehet az ember halhatatlanságát kereső projektekkel. Lehet, hogy ekkorra már a halhatatlanság lesz az, amellyel „megbélyegezik” magukat azok, akik elfogadják a fenevad bélyegét. Valószínűleg, ezt csak a legutolsó pillanatban fogjuk megérteni. Egy biztos, hiszen az Úr mondja, hogy rosszabb lesz, mint Noé idejében.

Noé napjai napjainkban 2/3. rész

Az óriások ( özönvíz előtt)

Az óriások első megjelenése az özönvíz elöttre tehető. Az első generáció, az Úr büntetésének megfelelően kiírtotta egymást. Az ő leszármazottaik azonban még megmaradtak, és azok az özönvízben pusztultak el. Az özönvíz előtti óriások hatalmasak voltak.

Azok teherbe estek tőlük, és hatalmas óriásokat szültek*, kiknek magassága háromezer könyöknyi volt. (1Énokh. 7,3)

Egy könyök, az kb. fél méter. Énokh leírása alapján egy óriás lehetett akár másfél kilométer magas is. Ez ma hihetetlennek tűnik. Ajánlom mindenkinek Kent Hovind és Walter Veith előadásait a youtube-on (magyar felirattal), akik kifejtik, hogy teljesen más volt a légkör a földön az özönvíz előtti időben. Egy Brachiosaurus, — amely több mint 30 tonnát nyomhatott, napi 180kg zölddel táplálkozott, és olyan orrlyukai lehettek, mint egy mai lónak — a föld mai viszonyai mellett nem maradhatott volna életben. De a nagy szén-, és köolaj mezök is mind egy sokkal gazdagabb bioszféráról árulkodnak, mint amit ma láthatunk. Ennek megfelelően, az óriásoknak is megvolt a megfelelő élettér. Noé idejére magasságuk csökkenhetett, mivel a víz a hegyek fölé 7,5m-rel emelkedett, s ez elegendő volt arra, hogy senki se meneküljön meg.

Tizenöt singgel növekedtek a vizek feljebb, minek után a hegyek elboríttattak. (1Móz 7,20)

Ebből feltételezhetjük, hogy az özönvíz idejére (a teremtéstől számítva kb.1600 évvel), már kisebbek lettek. Elszaporodásuk következtében így is kevésnek bizonyult a föld eltartó ereje, ezért elvették az emberektől a termésüket, illetve az embereket is enni kezdték.

Ezek felélték az emberek minden termését, amíg azok nem bírták őket tovább eltartani. Ekkor az emberek ellen fordultak, hogy azokat falják fel. (1Énokh. 7,4-5)

Ádám teremtésétől számítva az időt Járed napjaiig (1Énokh 6,6), amikor az angyalok lejöttek az emberek lányaihoz,  kb. 500 körül járhattunk. Mivel az angyalok, akik először lejöttek,  végignézték az első generációs óriások, azaz a gyermekeik halálát, mielőtt megkötözték volna őket (1Énokh 10,12), akkor az első generációs óriások legkésőbb kb. 1000-re kiírtották egymást (1Énokh 10,10), és innentől, már az ő utódaik, és a keresztezett fajok pusztítottak a földön az özönvízig.

Az hivatkozott írásokból látjuk, hogy az első generáció pusztulásától az özönvízig tartó kb. 500-600 év elegendő volt arra, hogy az egész föld élővilágát megrontsák. Mivel azonban olyan lényekről van szó, akik nem szerepeltek Isten teremtésében, ezért nincs is helyük az üdvtörténetben. Az özönvízben elveszett a testük, de a szellemük még meg van.

És mostantól az óriások, akik a hús és a szellem keveredéséből jöttek létre, gonosz szellemeknek lesznek nevezve a földön, és a föld lesz lakhelyük. Gonosz szellemek hagyták el testeiket; mert születésük emberi, és elsődleges eredetük pedig a mennyek szent őrangyalaitól van; gonosz szellemek lesznek ők a földön, és gonosz szellemeknek lesznek nevezve. Mert a mennyek szellemeinek a mennyekben lesz lakhelyük, de a földön létrejött szellemeknek, akik a földön születtek, azoknak a földön lesz a lakhelyük is. És az óriások szellemei gyötrik, elnyomják, pusztítják, támadják és a rombolás munkáival sújtják a földet, és bajokat okoznak azon: bár élelmet nem esznek, mégis éhesek és szomjasak és sérelmeket okoznak. És ezek a szellemek felkerekednek az emberek gyermekei ellen és az asszonyok ellen, mert maguk is azoktól származnak. (1Énokh. 15,8-12)

Mivel a testük elveszett, akik pedig még életk az özönvíz idején, azok vízbe fúltak, mai lakhelyük is a vízben van. Ezzel helyére kerül amit Jézus mond róluk, hogy…

Mikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál: (Mt 12,43)

A tudatos részük még megvan, és munkálkodik a mai világban is. Őket nevezzük ma démonoknak. Ma is sokan foglalkoznak olyan szellemek „hazajuttatásával”, akik itt rekedtek a mi világunkban, és kísértenek. Igazán nem tudom őket halott emberek szellemeinek tekinteni, hanem azoknak, akik itt az ítéleben elvesztették a testüket. De nem csoda, ha egy adott földrajzi helyen lévő démon oly sokat tud az ott élők életéből, hiszen az özönvíz óta azon a helyen van, és tud mindent, ami ott történt.

Attól a naptól fogva, amikor az óriások le lesznek gyilkolva és el lesznek pusztítva, és halállal halnak, a testeiket elhagyó ártószellemek megindulnak majd és pusztítani fognak, anélkül, hogy ítéletben részesülnének – és így pusztítanak majd egészen a nagy ítélet eljövetelének beteljesedéséig, amelyben maga a kor is beteljesedik a Virrasztók és az istentelenek felett, igen, mindennek beteljesedése eléri őket teljesen.” (1Énokh. 16,1)

Ezt tudva kerülnek olyan versek a helyükre, ahol a kiűzés előtt lévő gonosz szellem kéri Jézust, hogy ne veszítse el őket idő előtt.

És íme kiáltottak mondva: Mi közünk te veled Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket? (Mt 8,29)

Ajánlom Peter Wagner – Területi Szellemek című könyvét mindenkinek. Ebben történetek vannak a világ minden tájáról, hogy adott helyeken, adott szellemi hatalmasságok gyakorolják az uralmat, amíg Jézus nevében ezt meg nem törik. Sok egyház és felekezet tagja mesélte el a történetét, ezért nem mondanám, hogy pünkösdi benyomása van. Ez sajnos a mai valóság! Ahogyan Dánielnél is le van írva (Dán.10,13; Dán.10,20) vagy ahogyan Pál is felsorolja a hatalmi szinteket (Ef.6,12; Kol.2,15).

De még egy hely van, ahol e nélkül az ismeret nélkül, csak Isten kijelentéséből tudhatnánk meg, hogy miért mondja ez a vers, hogy…

És a tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadta a halottakat, akik ő náluk voltak; és megítéltetnek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. (Jel 20,13)

Nem logikus, hogy akik a vízben halnak meg, azok más helyre kerüljenek, mint akik a szárazföldön halnak meg. Ha ez a vers kizárólag átlagos emberi halállal meghaltakról szólna, akkor a felsorolásnak még nem szabadna véget érnie, mert akkor például a tűznek is, és a földnek is ki kellene adnia a halottait, de nem ezt látjuk.

Összefoglalva. Az özönvíz előtti óriások hatalmasak voltak, és számban messze meghaladták az özönvíz utáni óriások számát. Az első generáció utániak már méretben kisebbek voltak, de számban sokkal többen lehettek. Amíg az özönvíz el nem pusztította őket, addig folyamatosan pusztították mind az embereket, mind az emberek élelmét. Ezen kívül még keresztezték is a fajokat, amellyel megrontottak minden testet a földön. A görög mitológiában felismerhetjük őket, mint a titánokat. Ezért is van olyan sok „emberi” vonásuk. Ez egyébként általában is jellemző az eredet történetekre, hogy néhány fő istenség, egy vagy kettő, megalkotja a földet, majd jön több kisebb, akiknek generációról-generációra rosszabb az erkölcse, és egymással harcolnak a hatalomért, miközben igazságtalanul bánnak az emberekkel.

Az óriások ( özönvíz után)

Van egy olyan nézet a kutatók körében, hogy az angyalok többször is lejöttek a földre, és ezért voltak újra óriások a földön. De ahogyan Énokh könyvéből láttuk, az ítélet súlyossága miatt, ezt egy angyal sem próbálja meg mégegyszer. Az ige sem támasztja alá. Azt azonban igen, hogy Kánaán utódai között voltak óriások. Khám családfája visz el minket a kánaáni népekhez.

Khámnak pedig fiai: Khús, Micráim, Pút és Kánaán. (1Móz 10,6)

Kánaán pedig nemzette Szidont, az ő elsőszülöttjét, és Khétet. Jebuzeust, Emoreust, és Girgazeust. Khivveust, Harkeust, és Szineust. Arvadeust, Czemareust, Hamatheust. És azután elszéledtek a Kananeusok nemzetségei. (1Móz 10,15-18)

Óriásokkal pedig már Ábrahám idejében találkozunk, amikor a környék királyai összefogtak, és végigrabolták a vidéket, Szodomából még Lótot is elvitték.

A tizennegyedik esztendőben pedig eljött Khédorlaomer, és a királyok, akik ő vele voltak, és megverték az Óriásokat Asztheroth Kárnajimban, és a Zuzeusokat Hámban, és az Emeusokat Sávé-Kirjáthajimban. (1Móz 14,5)

Később az ammoniták írtottak óriásokat azon a földön.

(Óriások földjének tartották azt is; óriások laktak azon régen, akiket az Ammoniták Zanzummoknak hívtak. Ez a nép nagy, sok és szálas volt, valamint az Anákok, de kivesztette őket az Úr azok színe elől, hogy bírják azoknak örökségét, és lakjanak azoknak helyén;

(5Móz 2,20-21)

Az Úr a saját népét használta arra, hogy az óriásokat kiírtsa a földről, miután újra megjelentek. Egy olyan faj földjét adta oda a saját népének, amelynek a létezése nem Tőle származik. Az özönvíz előtti hibás génállományból származó népeket kellett a zsidóknak elpusztítani.

De e népek városaiban, amelyeket örökségül ad neked az Úr, a te Istened, ne hagyj élni csak egy lelket is; Hanem mindenestől veszítsd el őket: a Khittheust, az Emoreust, a Kananeust, a Perizeust, a Khivveust és a Jebuzeust, amint megparancsolta neked az Úr, a te Istened; Azért, hogy meg ne tanítsanak titeket az ő mindenféle utálatosságaik szerint cselekedni, amelyeket ők cselekszenek az ő isteneiknek, és hogy ne vétkezzetek az Úr ellen, a ti Istenetek ellen.

(5Móz 20,16-18)

Isten ítélete csak ezeket a népeket sújtotta, teljes pusztulással, hogy az embert védje a földön egy újabb óriás uralomtól. A következő versek egyértelműen mutatják, hogy ez a „különös kegyetlenség” csak ezeknek a népeknek szólt, de a többi néppel kapcsolatban a zsidóknak már nem engedte meg a hasonló elbánást. Csak a harcoló férfiakat ölhették meg, senki mást.

Mikor valamely város alá mész, hogy azt megostromold, békességgel kínáld meg azt. És ha békességgel felel neked, és kaput nyit, akkor az egész nép, amely találtatik abban, adófizetőd legyen, és szolgáljon neked. Ha pedig nem köt békességet veled, hanem harcra kel veled, akkor zárd azt körül; És ha az Úr, a te Istened kezedbe adja azt: vágj le abban minden fiúneműt fegyver élével; De az asszonyokat, a kis gyermekeket, a barmokat és mind azt, ami lesz a városban, az egész zsákmányolni valót magadnak prédáld; és fogyaszd el a te ellenségeidtől való zsákmányt, akiket kezedbe ad neked az Úr, a te Istened. Így cselekedj mindazokkal a városokkal, amelyek igen messze esnek tőled, amelyek nem e nemzetek városai közül valók. (5Móz 20,10-15) Az özönvíz utáni óriások még Dávid idejében is feltűnnek, de utána már nem. Ezzel az özönvíz utáni óriások története megszelidült azokra az esetekre, amelyekről azóta olvashattunk. Érdemes elgondolkodni, hogy a mondákban szereplő óriások, valóban azok is voltak.

Noé napjai napjainkban 1/3 rész

Noé idejének jellemzői

Mielőtt a témába belekezdenénk, néhány dolgot tisztázni kell, mert a téma csak egy bizonyos szemszögből lesz érthető. Az írásom alapja a Biblia és annak kijelentései. A Bibliát, mint isten kijelentését fogadom el, és nem mint kultúrtörténeti szöveggyűjteményt. Péter és Pál apostol szavaival élve:

A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, (2Tim 3,16)

Tudva először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Szellemtől indíttatva szóltak az Istennek szent emberei. (2Pét 1,20-21)

A bibliai világkép is más, mint amit ma tanítanak az iskolában. Ez a világkép azonban az írások körén belül teljesen egységes. Onnan indul, hogy Isten teremtette ezt a földet, és mindent, amit magunk körül látunk. De nem csak ezeket, hanem az írásokban szereplő más helyszíneket is (pl. mennyet), és más lényeket is (pl. angyalokat). A teremtés leírása is egységes. Egyes részek szűkszavúbbak az egyik  írásban, míg más írásokban más részek a részletesebbek, úgy hogy kiegészítik egymást. Ha arra gondolunk, hogy Mózes írta a Jubileumok könyvét, és a Teremtés könyvét (1Mózes) is, akkor érthető, hogy miért nem írta le többször ugyanazt a történetet.

Ezért érthető okokból az özönvíz történetét, a Teremtés könyve (1Mózes) nem taglalja olyan részletességgel, mint más írások —Jubileumok, Jásár és Énokh könyvei —, hiszen ott részletesen le vannak írva. Sőt, Énokh könyve tartalmaz egy szakaszt, mint Noé könyvét is.

A mai kanonizált bibliai könyvek idéznek több olyan könyvből, amelyek nem részei a kanonizált könyveknek, de hivatkoznak rá. A kanonizálás folyamata előtt, nem voltak ilyen szigorú szabályok, hogy mely írásokat lehet kijelentésként olvasni és melyeket nem. Ezért az írások sokkal szélesebb körben ismertek voltak. Például hivatkozik Péter is és Júdás is Énokh könyvére. Jézus idejében ezek a könyvek mind szabadon olvasottak voltak. De ha a fenti hivatkozások mintáját követve megnézzük, hogy Isten Szelleme bizonyságot tesz Jób történetének igazságáról, hiszen a Jak.5,11 és Ezékiel könyvének 14. fejezete is hivatkozik rá, akkor ez alapján Énokh könyvének is meg kell állnia. De van hivatkozás Jásár könyvére is. Ahol azonban a nem kanonizált írások ellent mondanak egymásnak vagy a Bibliának, ott természetesen a Biblia könyveit tekintjük mértékadónak.

A Bibliából kiindulva Noé idejének jellemző vonásait, más forrásokkal összevetve, elég részletesen megérthetjük, hogy mi is történt akkoriban. De miért is szeretnénk ezzel foglalkozni? Jézus mondja, hogy az Ő visszajövetele idején olyan lesz a világ, mint Noé napjaiban. De ennek a kijelentésnek két oldala van. Az egyik, hogy akik nem az Úrral járnak, azok nem vesznek észre semmit, ahogyan ezt Jézus is kifejti, hogy adnak-vesznek, házasodnak, élik a mindennapi életüket, és az Úr napja számukra úgy jön el, mint a tolvaj (Mt.24,39; 1Thessz.5,2; 2Pét.3,10). De a másik oldalról, a föld Noé napjaiban teljesen — hangsúlyozom teljesen — megtelt erőszakossággal és gonoszsággal.

És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. (1Móz 6:5) [saját  kiemelés]

Tekintett azért Isten a földre, és íme meg volt romolva, mert minden hústest megrontotta az ő útját a földön. (1Móz 6:12) [saját kiemelés]

Nem csak egyszerűen létezett gonoszság is a földön, mint ma, hanem minden és mindenki megromlott. Sokan felróják Istennek, hogy a fajtalankodás, és egyéb bűnök miatt kiírtotta az egész földön az életet, kivéve Noét, és a bárkában lévő embereket és állatokat. De ez így nem fedi a valóságot. Isten nem írtja ki a teremtményeit csak úgy. Szereti őket, és mivel igazságosságban és jogosságban uralkodik, ezért minden teremtményének megvan előtte az esélye egy teljes életre. Ezért szeretnénk jobban megvizsgálni, hogy mi is történt akkoriban valójában.

Hogyan kezdődött?

A teremtéstől számítva, a Mózes első könyve alapján előrehaladva az időben, Járed idejéig, folyt az élet a maga rendjében a földön. Akkor, amikor elkezdtek sokasodni az emberek, akkor a  felügyeletükkel megbízott angyalok, akiknek jóra kellett volna tanítani az embereket, elkezdtek „gyönyörködni” az emberek lányaiban,  és elkezdtek vágyakozni utánuk, majd eljöttek hozzájuk. Nem simán történt meg ez közöttük, mert előre féltek az Úr büntetésétől, ezért a vezetőjük megeskette a többieket is, hogy együtt fognak ezért a bűnért felelősséget vállalni. Ez valamikor a teremtéstől számítva kb. 600-800 között kezdődhetett. Az időszámítástól visszaszámolva, kr.e. 3400-3200 között, bibliai kronlógiát követve.

És látták az Istennek fiai az emberek lányait, hogy szépek azok, és vettek maguknak feleségeket mind azok közül, kiket megkedveltek. (1Móz 6,2)

Teljes számban kétszázan voltak, akik Járed idejében alászálltak az Árdiszra, ami a Hermon hegyének csúcsa. Azt a hegyet azért Hermonnak hívják, mert annak csúcsán esküdtek meg és vetették magukat közös átok alá(1Énokh. 6,6)

És Mahalalel feleségül vette Dinah-t a tizedik jubileum második (év)hetében, Barakiel lányát az apja fitestvérének a lányát, és szült neki fiút a harmadik hét hatodik évében, és Járednek nevezte, mert az ő napjaiban szálltak le az Úr angyalai a földre, azok akiket Vigyázóknak hívnak, akiknek az emberek gyermekeit kellett volna tanítani, és ítéletet és egyenességet gyakorolni a földön. (Jub. 4,15)

Az óriások voltak a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bementek az emberek lányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak. (1Móz 6,4)

Ezek azok az angyalok, akikről Júdás így ír: „És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket,”(Júd 1,6) Júdás sem tudhatna ezekről a dolgokról, ha kizárólag a mai kanonizált könyveket olvasta volna. De szerencsénkre Júdás levelét a Szent Szellem „beválogattatta” az ihletett könyvek közé. Régebben az „Istennek fiai” kifejezést Seth leszármazottaira vonatkoztatták, de ez nem állja meg a helyét. Mert azt a kérdést nem tudja megválaszolni, hogy akkor honnan jöttek az óriások. És miért terjedt volna el a gonoszság olyan gyors ütemben és mértékben. Az óriások létezésére azonban a világszerte feltárt számtalan régészeti lelet a bizonyság. Ha Seth leszármazottai, mint Isten gyermekei, vettek volna feleséget Káin leszármazottai közül, akkor az még nem eredményezne óriásokat, mivel Isten a szabályokat a teremtéskor megszabta, hogy minden mag csak a maga fajtáját szaporítsa:

Azután mondta az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemük szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemük szerint. És úgy lett. Teremtette tehát Isten a szárazföldi vadakat nemük szerint, a barmokat nemük szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokat nemük szerint. És látta Isten, hogy jó. (1Móz 1,24-25)

Emellett a keveredés mellett, a leszállt angyalok, elkezdtek nekik mennyei titkokat feltárni, és mindenféle gonosz dologra buzdították az embereket.

És Azázel megtanította az embereket arra, hogy hogyan csináljanak maguknak kardokat, késeket, pajzsokat, mellvérteket, és megismertette velük a föld mélyén rejlő különböző fémeket, és azok megmunkálásainak műveleteit, és a karkötők, ékszerek, és az öntvények használatát, a szemhéjak kifestését, és mindenféle értékes drágakövek (megmunkálását), és minden színeknek festéshez való keverését. És a világ megváltozott. (1Énokh. 8,1)

Erre nem kizárólag Énokh könyvéből találunk magyarázatot, hanem a Bibliában is. Ha megfigyeljük az 1Móz.4. és 5. fejezetében lévő két külön családfát, akkor látszik, hogy Káin ágán indulnak meg a világi cselekedetek, míg Ádám és Séth ágán semmi ilyen cselekedetre való utalás nincs.

És ismerte Kain az ő feleségét, az pedig fogadott méhében, és szülte Hánókhot. És épített várost, és nevezte azt az ő fiának nevéről Hánókhnak. És lett Hánókhnak fia, Irád: És Irád nemzette Mekhujáelt: Mekhujáel pedig nemzette Methusáelt, és Methusáel nemzette Lámekhet. Lámekh pedig vett magának két feleséget: az egyiknek neve Háda, a másiknak neve Czilla. És szülte Háda Jábált. Ez volt atyjuk a sátorban-lakóknak, és a barompásztoroknak. Az ő atyjafiának pedig Jubál volt neve: ez volt atyja minden lantosnak és síposnak. Czilla pedig szülte Tubálkaint, mindenféle réz- és vasszerszámok kovácsolóját: és Tubálkain húgát, Nahamát. Akkor mondta Lámekh az ő feleségeinek: Oh Háda és Czilla, hallgassatok szavamra, Lámekh feleségei, halljátok beszédem: embert öltem, mert megsebzett; ifjat öltem, mert megütött. (1Móz 4,17-23)

Úgy tűnik, hogy azoknak az embereknek, akik Isten nélkül képzelték el az életüket, volt szükségük  védelemre, szórakozásra, más munkákra is. Ezzel szemben Ádám családfájájánál csak anyi van, hogy élt ennyi és ennyi évet, majd nemzette ezt és ezt, utána még élt ennyi évet, majd meghalt. Ez két dologra engedhet következtetni. Az egyik, hogy Istennél a mi emberi tevékenységünk valóban semmit nem számít. A másik, hogy akik az Úrral járnak, azoknak Ő a teljesség, és minden más csak sokadrangú kérdés. Úgy látszik, hogy Istennél az élet maga a fontos, és annak kioltása ezért különlegesen nagy bűn.

Ebben a megváltozott világban azonban elindult az események egy visszafordíthatatlan folyamata.

Mi is történt

A Káinnal és Lámekkel kezdődött emberölések egyre nagyobb méreteket öltöttek, és ehhez hozzájárult még az angyal-ember kereszteződésből születettek, a Nefilimek, elszaporodása és sajátságos életvitele. Isten eredeti tervében nem volt benne az ember és angyal kereszteződése. Ennek a kereszteződésnek az eredménye fokozódó erőszak lett, mely nemcsak az óriásokat és embereket érintette, hanem minden élőlényt.

És elhatalmasodott a törvénytelenség a földön, minden test megrontotta a maga útját, az emberek, és a háziállatok, és a vadállatok, és a madarak, és minden ami a földön jár elhagyta az adott rendjét s minden élő romlottá lett, és még egymást is enni kezdték, és igazságtalanság hatalmasodott el a földön, és az emberiség minden képzelete és minden cselekedete állandóan a gonoszság volt. És az Isten letekintett a földre és íme, az romlottá vált, és minden test megronotta a maga rendjét, és minden ami a földön volt gonoszságot cselekedett mindenben az Ő színe előtt.. És ezért azt mondta, hogy minden embert és minden testet elpusztít a föld színéről, amelyeket megteremtett. (Jub. 5,2-4) [saját  kiemelés]

És fiakat szültek, a Nefilimet, és azok mind különböztek egymástól, és felették egymást: az óriások ölték a Nefilt, és a Nefil ölte az Eljót, és az Eljó az embereket, és egyik ember a másikat. És mind odaadta magát a gonoszság munkájára, hogy sok vért ontson, és a föld bűnnel telt meg. Majd ezek után vétkeztek a vadállatok, a madarak és minden mozgó ellen a földön: és a sok vér betöltötte a földet, és az ember minden gondolata, képzelete és vágya folyton csak gonosz volt. (Jub. 7,22-24) [saját  kiemelés]

És azokban a napokban, miközben megsokasodtak a földön fiakkal és lányokkal, az emberek fiai mindannyian elhagyták az Úrnak az útjait és megtanították egymásnak a gonosz gyakorlataikat és tovább vétkeztek az Úr ellen. És minden ember készített magának istent és megrabolták és kifosztották az emberek a felebarátjaikat és a rokonaikat is és megrontották a földet, és megtelt a föld erőszakkal. És a bíráik és uradalmaik bementek az emberek leányaihoz és kedvük szerint feleségeket vettek magukhoz, elragadva azokat a férjeiktől, és azokban a napokban az emberek fiai vették a föld állatait, a mezők vadjait, az egek madarait, megtanulva annak módját, hogy miként keverhetik az állatok egyik faját a másikkal, hogy azáltal felingereljék az Urat; és Isten látta, hogy az egész föld romlottá lett, mert minden test romlottá vált a földön, minden ember és minden állat. (Jás. 4,16-18) [saját  kiemelés]

Ők, és a velük lévő többi angyal feleségeket vettek magukhoz, mindegyik azt, akit választott magának, elkezdtek bejárogatni hozzájuk, és velük háltak. És megtanították őket varázslatokra (mágiára), bűvöletekre és a gyökereket vágni (oltani), és megismertették velük a növényeket. Azok teherbe estek tőlük, és hatalmas óriásokat szültek, kiknek magassága háromezer könyöknyi volt. Ezek felélték az emberek minden termését, amíg azok nem bírták őket tovább eltartani. Ekkor az emberek ellen fordultak, hogy azokat falják fel. És kezdtek bűnöket cselekedni a madarak, állatok, csúszómászók, és halak ellen is, és egymásnak estek, hogy egymást felfalják és megitták a vért. A föld pedig vádat emelt a törvénytelenek ellen. (1Énokh. 7,1-6)

Látjuk, hogy az angyalok, semmi jót nem hoztak az akkori földi lakosságnak. Sok tudást átadtak, de mind istentelen volt. Büntetésük is kivételes volt, amelyre még a legerősebb angyal, Mikháel (Mihály) is megilletődve reagál:

És azon a napon Mikháel válaszolt Rafaelnek, mondván: „A szellem ereje hatalmába kerít és remegésre késztet engem a titkok büntetésének súlyossága miatt, az angyalok büntetése miatt. Ki tudja elviselni az ítélet szigorát, amit végrehajtottak, és amitől azok olvadoznak?” És ismét szólt Mikháel, és mondta Rafaelnek: Ki az, akinek szíve nem olvad meg ettől, és akinek bensője nem nyugtalankodik az ítéletnek e szavai miatt, (amely) kimondatott rájuk azok miatt, akik így kivitték őket? (1Énokh. 68,2-3)

Ez a büntetés pedig úgy kezdődött, hogy végig kellett nézniük, ahogyan a gyermekeik kiírtják egymást. Csak ezután lettek megkötözve hetven nemzedék idejéig (1Énokh.10,12), majd akkor el lettek engedve a végső ítéletig. Erre a hetven nemzedéknyi időre még később visszatérünk.

De az Úr még ekkor sem azonnal hozta el az ítéletet, hanem adott Noénak és Matuzsálemnek 120 évet, hogy hirdessék a megtérést az embereknek.

És miután sok év telt el, Noé életének négyszáznyolcvanadik évében, amikor mindazok az emberek, akik követték Istent meghaltak az emberek fiai közül, csak Matuzsálem volt az, aki maradt, Isten szólt Noénak és Matuzsálemnek, mondva: Szóljatok, és hirdessétek az emberek fiainak, mondva: Így szól az Úr, térjetek vissza gonosz útjaitokról és hagyjátok el műveiteket, és az Úr megbánja majd a veszedelmet, amelyet kijelentett, hogy megteszi veletek, így nem fog az megtörténni. Mert így szól az Úr: Íme, adok nektek időt, százhúsz évet; ha visszatértek hozzám és elhagyjátok gonosz útjaitokat, akkor én is elfordulok a veszedelemtől, amelyet mondtam, és akkor nem lesz az, mondja az Úr. És Noé és Matuzsálem elmondta az Úr minden szavát az emberek fiainak, nap nap után, folyamatosan mondták nekik. De az emberek fiai nem hallgattak rájuk, sem nem hajtották fülüket szavaikra, és keménnyakúak voltak. És az Úr adott nekik százhúsz évnyi időszakot, mondva: Ha visszatértek, akkor az Isten is megbánja a gonoszt, hogy így ne pusztuljon el a föld. (Jás. 5,6-11)

Ezután jött el az özönvíz, melynek történetét a Biblia is leírja. Az özönvíz után nem maradt életben egy óriás sem, egy keresztezett faj sem, és egy ember sem, aki nem volt a bárkában. Csak azok az állatok maradtak meg, amelyek eredetileg is Isten teremtésének a részét képezték. Az állatokkal rendben mentek tovább a dolgok, de az embereknél ez nem így történt.

Noé igaz, tökéletes férfiú volt a vele egykorúak között. Istennel járt Noé. (1Móz 6,9)

Az itt szereplő tökéletes szó, nem csak erkölcsi tökéletességre vonatkozik, hanem testi tökéletességre is. Az áldozati állatokat is ugyanezzel a szóval írja le a Biblia: A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; (2Móz 12,5) A versben szereplő ép szó, az ugyanaz, mint a tökéletes szó az 1Móz.6,9-ben. Mivel csak Noé családja volt tiszta, ezért a fiainak feleségei között lennie kellett olyannak, aki nem volt genetikailag tiszta. Ez a tisztátalanság külsőleg nem látszódhatott, mert emberként vették el feleségül azokat Noé fiai. Hordozói lehettek a rossz géneknek. Ezért lehetett az utódaik között óriás, de nem minden utódjuk lett óriás.

Összefoglalva. Angyalok elhagyták a helyüket, mert látták az emberek lányait, és közülük feleségeket vettek. Az ő angyal-ember leszármazottaik lettek az óriások, akik, mivel nem volt elég élelmük, ezért pusztítottak mindent, ami a kezük ügyébe akadt. Emellett, az emberek gátlástalanul ölték egymást, és mindent elvettek a másiktól, amit csak megkívántak. A bukottak leszármazottai megtanították az embereket a fajok keresztezésére, amely által nem maradt érintetlen az állatvilág sem, és még azok is egymást ölték. Mai nyelven szólva, a génmanipuláció is mindennapos volt. Ilyen állandó erőszak és éhinség közepette csak Noé és családja maradt tiszta az Úr előtt, ezért kapott kegyelmet, hogy átmenekülhessen az ép állatokkal az özönvízen. De mint később látni fogjuk, a fiai feleségei közül nem volt mindenki genetikailag tiszta.